Định nghĩa 10x Developer là gì?

10x Developer10x cho nhà phát triển. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 10x Developer – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một nhà phát triển 10x là một cá nhân được cho là sản xuất như 10 người khác trong lĩnh vực của mình. Các nhà phát triển sẽ tạo ra 10x 10 lần so với kết quả của các đồng nghiệp khác, trong một sản xuất, kỹ thuật hoặc phần mềm môi trường thiết kế.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng về một nhà phát triển 10x hoặc kỹ sư đã dẫn đến rất nhiều cuộc tranh luận về việc liệu như một loại người có thể tồn tại. Một số điểm tính chất chủ quan của mã và kỹ thuật kết quả. Một số chương trình như thế nào viết mã và phát triển trọng tâm phần mềm trên các vấn đề sáng tạo, do đó, về mặt lý thuyết, ai đó có thể làm mười lần công việc của người khác. Cuộc tranh luận đặt ra rất nhiều điểm thú vị về các bộ kỹ năng của các nhà phát triển và lập trình viên, và những gì thực sự đi vào những loại công việc.

What is the 10x Developer? – Definition

A 10x developer is an individual who is thought to be as productive as 10 others in his or her field. The 10x developer would produce 10 times the outcomes of other colleagues, in a production, engineering or software design environment.

Understanding the 10x Developer

The idea of a 10x developer or engineer has led to a lot of debate about whether such a type of person could exist. Some point to the subjective nature of code and engineering outcomes. Some show how writing code and developing software focuses on creative problems, so that, in theory, someone could do ten times the work of someone else. The debate raises a lot of interesting points about the skill sets of developers and programmers, and what really goes into these types of jobs.

Thuật ngữ liên quan

  • Unicorn
  • Developer
  • C++ Software Engineer
  • Programmer
  • Computer Programmer
  • Back-End Developer
  • Hack Mode
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: 10x Developer là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post