Định nghĩa 24/7 Support là gì?

24/7 Support24/7 Hỗ trợ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 24/7 Support – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong một bối cảnh CNTT, hỗ trợ 24/7 có nghĩa là một dịch vụ hỗ trợ được cung cấp 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần. Điều này có thể bao gồm một loạt các dịch vụ CNTT – như giám sát máy chủ, hỗ trợ trung tâm cuộc gọi, hỗ trợ cơ sở dữ liệu và vân vân. Sự hỗ trợ này thường bao gồm hỗ trợ cho các dịch vụ đòi hỏi phải chạy mà không có sự gián đoạn và thời gian chết.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hỗ trợ 24/7 là một loại hỗ trợ mà có sẵn trong suốt cả ngày, 7 ngày một tuần và 365 ngày một năm. Điều này đơn giản có nghĩa là các dịch vụ kỹ thuật có sẵn suốt ngày đêm. Để hỗ trợ một đồng nhất chẳng hạn, các phương pháp khác nhau được áp dụng:

What is the 24/7 Support? – Definition

In an IT context, 24/7 support means a support service that is provided 24 hours a day and 7 days a week. This may include an array of IT services – like server monitoring, call center support, database support and so on. This support generally includes support for those services that require running without disruption and downtime.

Understanding the 24/7 Support

24/7 support is a kind of support that is available throughout the day, 7 days a week and 365 days a year. This simply means that the technical service is available around the clock. To provide such a seamless support, various methods are adopted:

Thuật ngữ liên quan

  • Customer Support
  • Live Support
  • Technical Support (Tech Support)
  • Call Center
  • Help Desk
  • Data Logging
  • Offline
  • 1U Server
  • Server Mirroring
  • Even Parity

Source: 24/7 Support là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post