Định nghĩa 3rd Generation Partnership Project 2 (3GPP2) là gì?

3rd Generation Partnership Project 2 (3GPP2)Dự án 2 đối tác thế hệ thứ 3 (3GPP2). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 3rd Generation Partnership Project 2 (3GPP2) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Dự án 3rd Generation Partnership 2 (3GPP2) là sự hợp tác nhằm phát triển kỹ thuật có thể chấp nhận trên toàn cầu cho thế hệ thứ ba (3G) hệ thống di động. Các 3GPP2 tập trung vào khu vực Bắc Mỹ và khu vực châu Á. Nó là cơ quan tiêu chuẩn sau CDMA2000, đó là nâng cấp 3G của CDMA. CDMA được sử dụng chủ yếu ở Mỹ cũng như ở một số công ty viễn thông tại Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

3GPP2 gồm Hiệp hội của Nhật Bản Đài phát thanh Công nghiệp và Thương (ARIB) và Ủy ban Công nghệ Viễn thông (TTC), Hiệp hội Tiêu chuẩn Truyền thông Trung Quốc (UBBAXH), Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông của Bắc Mỹ (TIA), và Hiệp hội Công nghệ Viễn thông của Hàn Quốc (TTA).
3GPP2, viết tắt của 3rd Generation Partnership Project 2, là khác nhau từ 3GPP (3rd Generation Partnership Project). Trong khi đó, 3GPP2 là tập trung vào chuẩn CDMA2000, 3GPP giao dịch với UMTS.
Cả 3GPP và 3GPP2 là nhánh của ITU (Liên minh Viễn thông quốc tế) chủ động gọi IMT-2000 (International Mobile Telecommunications 2000). IMT-2000 là nhằm mục đích phát triển tốc độ cao, băng thông rộng, và các hệ thống điện thoại di động có tính năng mạng-to-network mối liên kết, tính năng và tính minh bạch dịch vụ, chuyển vùng toàn cầu, cũng như dịch vụ vị trí độc lập liền mạch dựa trên IP.
Phù hợp với các mục tiêu của IMT-2000, 3GPP2 tìm cách cung cấp chất lượng cao viễn thông đa phương tiện di động cho thị trường đại chúng, trên toàn thế giới.
CDMA, và hậu quả là CDMA2000, là một thiểu số trong lĩnh vực toàn cầu của mạng không dây, trong đó chủ yếu là GSM và những người kế của nó – GPRS, EDGE, và W-CDMA (UMTS). Tuy nhiên, vì một số công ty viễn thông lớn nhất trong các công nghệ employ thế giới CDMA (Verizon ví dụ Mỹ và Reliance của Ấn Độ), nó vẫn còn cần thiết để có một thân hình chuẩn như 3GPP2.
Thành lập tập trung tốt hơn vào các lĩnh vực cụ thể trong sự phát triển của 3G, cơ thể 3GPP2 đã tạo ra bốn Thông số kỹ thuật Nhóm: TSG-A để truy cập Network Interfaces, TSG-C cho CDMA2000, TSG-S cho các dịch vụ và hệ thống các khía cạnh, và TSG-X cho lõi Networks.

What is the 3rd Generation Partnership Project 2 (3GPP2)? – Definition

3rd Generation Partnership Project 2 (3GPP2) is a collaboration aimed at developing globally acceptable specifications for third generation (3G) mobile systems. The 3GPP2 focuses on North American and Asian regions. It is the standard body behind CDMA2000, which is the 3G upgrade of CDMA. CDMA is mostly used in the US as well as in some telcos in Japan, China, South Korea, and India.

Understanding the 3rd Generation Partnership Project 2 (3GPP2)

3GPP2 is composed of Japan’s Association of Radio Industries and Businesses (ARIB) and Telecommunications Technology Committee (TTC), the China Communications Standards Association (CCSA), North America’s Telecommunications Industry Association (TIA), and South Korea’s Telecommunications Technology Association (TTA).
3GPP2, which stands for 3rd Generation Partnership Project 2, is different from 3GPP (3rd Generation Partnership Project). Whereas 3GPP2 is focused on standardizing CDMA2000, 3GPP deals with UMTS.
Both 3GPP and 3GPP2 are offshoots of the ITU (International Telecommunications Union) initiative dubbed IMT-2000 (International Mobile Telecommunications 2000). IMT-2000 is aimed at developing high speed, broadband, and IP-based mobile systems that features network-to-network interconnections, feature and service transparency, global roaming, as well as seamless location-independent service.
Consistent with the goals of IMT-2000, 3GPP2 seeks to deliver high-quality mobile multimedia telecommunications to the mass market, worldwide.
CDMA, and consequently CDMA2000, is a minority in the global field of wireless networks, which is dominated by GSM and its successors – GPRS, EDGE, and W-CDMA (UMTS). However, since some of the biggest telecommunications companies in the world employ CDMA-based technologies (e.g. USA’s Verizon and India’s Reliance), it is still necessary to have a standardization body like 3GPP2.
To establish better focus on specific areas in the development of 3G, the 3GPP2 body created four Technical Specification Groups: TSG-A for Access Network Interfaces, TSG-C for CDMA2000, TSG-S for Services and Systems Aspects, and TSG-X for Core Networks.

Thuật ngữ liên quan

  • Third Generation Wireless (3G)
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP)
  • Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)
  • Code Division Multiple Access (CDMA)
  • Global System for Mobile Communications (GSM)
  • Code Division Multiple Access 2000 (CDMA2000)
  • International Telecommunication Union (ITU)
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11e
  • IEEE 802.11g

Source: 3rd Generation Partnership Project 2 (3GPP2) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post