Định nghĩa 411 là gì?

411411. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 411 – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thuật ngữ “411” là một tiếng lóng Internet được sử dụng trong trò chuyện như một cách để nói về trao đổi thông tin. Ví dụ: “Bạn có nghe về nền tảng dữ liệu lớn mới? Có gì các 411 về điều đó?”

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong trao đổi điện thoại của Hoa Kỳ, số 411 là phần mở rộng sử dụng cho thông tin. Theo thời gian, con số này phát triển thành một cách viết tắt để nói về bất kỳ loại người này sang người khác hoặc thông tin liên lạc của con người. Một số người dùng như những người trẻ tuổi có thể sử dụng nó, đặc biệt là trong trò chuyện hoặc tin nhắn văn bản, ở vị trí của colloquialisms cũ khác như “những tin sốt dẻo là gì?”

What is the 411? – Definition

The term “411” is an Internet slang used in chat as a way to talk about communicating information. For example: “Did you hear about the new big data platform? What’s the 411 on that?”

Understanding the 411

In U.S. telephone exchanges, the number 411 is the extension used for information. Over time, this number developed into a shorthand way to talk about any kind of person-to-person or human communication. Some users such as younger ones might use it, especially in chatting or text messaging, in place of other older colloquialisms like “what’s the scoop?”

Thuật ngữ liên quan

  • Internet
  • Chat
  • Chat Slang
  • Short Message Service (SMS)
  • Instant Message (IM)
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack
  • Conficker
  • Dropper
  • Expansion Bus

Source: 411 là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , ,