Định nghĩa Accelerator là gì?

AcceleratorAccelerator. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accelerator – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một gia tốc là một thiết bị phần cứng hoặc một
chương trình phần mềm có chức năng chính của việc tăng cường hiệu suất tổng thể của
máy tính. Có nhiều loại chất xúc tiến có sẵn để giúp đỡ với việc tăng cường hiệu quả hoạt động của các khía cạnh khác nhau về chức năng của máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Accelerator giúp đỡ trong việc thúc đẩy hiệu suất tổng thể của máy tính. Có tăng tốc khác nhau có sẵn mà làm việc bằng cách cải thiện hiệu suất tổng thể của hệ thống. Một số trong số này bao gồm:

What is the Accelerator? – Definition

An accelerator is a hardware device or a
software program with a main function of enhancing the overall performance of
the computer. There are various types of accelerators available to help with enhancing the performance of different aspects of a computer’s function.

Understanding the Accelerator

Accelerators help in boosting the overall performance of a computer. There are various accelerators available which work by improving the overall performance of the system. Some of these include:

Thuật ngữ liên quan

  • Graphics Accelerator
  • Hardware Acceleration
  • Wide Area Network Accelerator (WAN Accelerator)
  • Server Accelerator Card
  • Access Modifiers
  • Client-side
  • Escape Sequence
  • Serialization
  • Array
  • Heap

Source: Accelerator là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post