Định nghĩa Active Directory Logging là gì?

Active Directory LoggingActive Directory Logging. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Active Directory Logging – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Hoạt động giám sát thư mục log hoạt động mạng trong
công cụ Active Directory sử dụng trong các mạng miền Microsoft Windows. Hoạt động
dịch vụ thư mục xác thực người dùng và máy trạm trong một mạng Windows,
và chính sách xử lý an ninh và các khía cạnh khác của quản trị mạng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Active Directory khai thác gỗ có thể liên quan đến việc thiết lập tùy chọn đăng ký khác nhau để quyết định loại sự kiện được ghi lại. Những phạm vi từ zero đến năm, mà chỉ có sự kiện quan trọng và các sự kiện lỗi được ghi lại ở không, nhưng lúc năm, nhiều loại khác của các sự kiện được ghi nhận cho Active Directory. Quản trị viên có thể sử dụng các công cụ khác để quyết định xem loại hình cụ thể của các sự kiện thường xuyên bị thoát và theo dõi trong hệ thống.

What is the Active Directory Logging? – Definition

Active directory logging monitors network activity within the
Active Directory tool utilized in Microsoft Windows domain networks. The Active
Directory service authenticates users and workstations in a Windows network,
and handles security policy and other aspects of network administration.

Understanding the Active Directory Logging

Active Directory logging can involve setting various registry options to decide which types of events are logged. These range from zero to five, where only critical events and error events are logged at zero, but at five, many other types of events are logged for Active Directory. Administrators can use other tools to decide whether specific types of events get logged and tracked within the system.

Thuật ngữ liên quan

  • Active Directory (AD)
  • Data Logging
  • Network
  • Sarbanes-Oxley Act (SOX)
  • Health Insurance Portability And Accountability Act (HIPAA)
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: Active Directory Logging là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post