Định nghĩa Active Directory Security là gì?

Active Directory SecurityActive Directory an ninh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Active Directory Security – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

An ninh Active Directory là việc thực hành của việc duy trì an ninh cho Microsoft Active Directory. Nó bao gồm một loạt các quá trình để ngăn chặn truy cập trái phép. Các thủ tục an ninh xoay quanh chủ yếu là bảo vệ quyền truy cập vào các tài khoản quản trị và sử dụng thực hành tốt để duy trì quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm. Nó cũng bao gồm vá các ứng dụng khi cần thiết.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Microsoft Active Directory là một phương pháp phổ biến ở nhiều doanh nghiệp để quản lý thông tin đăng nhập trên toàn bộ một tổ chức. Thật không may, điều này làm cho nó một mục tiêu chính cho tin tặc và người dùng nguy hiểm khác. Một số thực hành tốt nhất đã tiến hóa để làm cho sử dụng Active Directory an toàn hơn.

What is the Active Directory Security? – Definition

Active Directory security is the practice of maintaining security for Microsoft Active Directory. It includes a variety of processes to prevent unauthorized access. The security procedures revolve mainly around protecting access to the administrative accounts and using good practices for maintaining access to sensitive data. It also includes patching applications when needed.

Understanding the Active Directory Security

Microsoft Active Directory is a popular method in many enterprises for managing logins across an entire organization. Unfortunately, this makes it a prime target for hackers and other malicious users. A number of best practices have evolved to make using Active Directory more secure.

Thuật ngữ liên quan

  • Active Directory (AD)
  • Principle of Least Privilege (POLP)
  • Role-Based Security
  • Administrative Privileges
  • Account Hijacking
  • Security Policy
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop

Source: Active Directory Security là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post