Định nghĩa Active-Matrix OLED (AMOLED) là gì?

Active-Matrix OLED (AMOLED)Active-Matrix OLED (AMOLED). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Active-Matrix OLED (AMOLED) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các TFTs hoạt động như chuyển đổi thiết bị để chủ động duy trì trạng thái điểm ảnh trong khi giải quyết các pixel khác. Hai công nghệ backplane TFT thường được sử dụng là không kết tinh màng mỏng silicon và silicon đa tinh thể. Những công nghệ này hỗ trợ trong việc chế tạo các backplanes ma trận tích cực cho nền nhựa dẻo. chất nhựa dẻo rất quan trọng trong việc sản xuất màn hình AMOLED dẻo.
Các công nghệ AMOLED cung cấp một tốc độ làm tươi cao hơn đối thụ động ma trận của nó và tiêu thụ ít năng lượng. lợi thế này cung cấp cho nó một cạnh là công nghệ được lựa chọn trong việc sản xuất các thiết bị di động. ưu điểm khác là:

What is the Active-Matrix OLED (AMOLED)? – Definition

Understanding the Active-Matrix OLED (AMOLED)

The TFTs act as switching devices to actively maintain the pixel state while addressing other pixels. The two common TFT backplane technologies used are the non-crystalline thin-film silicon and the polycrystalline silicon. These technologies aid in the fabricating of active matrix backplanes for flexible plastic substrates. Flexible plastic substrates are crucial in producing flexible AMOLED displays.
The AMOLED technology provides a higher refresh rate than its passive-matrix counterpart and consumes less power. This advantage gives it an edge to be the technology of choice in the manufacture of mobile devices. Other advantages are:

Thuật ngữ liên quan

  • Thin-Film Transistor (TFT)
  • Organic Light-Emitting Diode (OLED)
  • Diode Matrix
  • Light-Emitting Diode (LED)
  • Liquid Crystal Display (LCD)
  • Monitor
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling

Source: Active-Matrix OLED (AMOLED) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post