Định nghĩa Advanced Analytics là gì?

Advanced AnalyticsNâng cao Analytics. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Advanced Analytics – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phân tích chi tiết đề cập đến một loạt các phân tích đó nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp nhìn sâu sắc hơn vào dữ liệu của họ hơn những gì họ có thể thường. Một số trong những kỹ thuật bao gồm học máy, khai thác dữ liệu, phân tích dự báo, phân tích vị trí, phân tích dữ liệu lớn và vị trí thông minh. Một số công ty cung cấp các gói phần mềm mà thực hiện phân tích tiên tiến.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phân tích tiên tiến là một thuật ngữ chung cho một loạt các kỹ thuật phân tích rằng tận dụng cắt-cạnh tính toán kỹ thuật như máy học. “Phân tích nâng cao” có vẻ là nhiều hơn một thuật ngữ tiếp thị hơn là một kỹ thuật, với các công ty phần mềm cung cấp phân tích kỹ thuật hơi khác nhau sử dụng thuật ngữ, nhưng thông thường cung cấp những thứ như phân tích dự đoán, phân tích dữ liệu lớn, khai thác dữ liệu và trực quan, trong số những người khác. Phạm vi của các giải pháp bao gồm tại chỗ các công cụ SPSS cũng như các hệ thống dựa trên đám mây như Cortana Intelligence của Microsoft.

What is the Advanced Analytics? – Definition

Advanced analytics refers to a broad range of analytics that are intended to give businesses greater insight into their data than they could ordinarily. Some of these techniques include machine learning, data mining, predictive analytics, location analytics, big data analytics and location intelligence. A number of companies offer software packages that perform advanced analytics.

Understanding the Advanced Analytics

Advanced analytics is an umbrella term for a wide range of analytics techniques that make use of cutting-edge computing techniques such as machine learning. “Advanced analytics” seems to be more of a marketing term than a technical one, with software companies offering slightly different analytics techniques using the term, but typically offering things like predictive analytics, big data analytics, data mining and visualization, among others. The range of solutions includes on-premises tools SPSS as well as cloud-based systems such as Microsoft’s Cortana Intelligence.

Thuật ngữ liên quan

  • Cloud Analytics
  • Predictive Analytics
  • Business Analytics (BA)
  • Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
  • Data Mining
  • Machine Learning
  • Location Awareness
  • Big Data Analytics
  • Augmented Analytics
  • Semantics

Source: Advanced Analytics là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post