Định nghĩa AIOps là gì?

AIOpsAIOps. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ AIOps – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

AIOps là một phương pháp đó là trên biên giới của hoạt động doanh nghiệp CNTT. AIOps tự động hóa các khía cạnh khác nhau của CNTT và sử dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo để tạo ra tự học các chương trình giúp đỡ cách mạng hóa các dịch vụ CNTT.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các AIOps hạn ngoại hình tương tự như một thuật ngữ viết tắt – “DevOps” – đó cũng đang được sử dụng trong thế giới công nghệ. Giống như DevOps, AIOps đã làm với phá vỡ silo và sáp nhập các quá trình khác nhau. Tuy nhiên, không giống như DevOps, AIOps có nhiều việc phải làm với tự động hóa của các dịch vụ CNTT. Thông qua một chu kỳ lặp đi lặp lại, AIOps cho phép thực hiện liên tục và cung cấp cho các dịch vụ CNTT. Nó là một hiện đại hoá phân tích thiết lập hoạt động trước đó đã hơn của loại điều bằng tay. AIOps được thiết lập để nổi lên như một nguyên tắc của thị trường công nghệ trong tương lai.

What is the AIOps? – Definition

AIOps is a methodology that is on the frontier of enterprise IT operations. AIOps automates various aspects of IT and utilizes the power of artificial intelligence to create self-learning programs that help revolutionize IT services.

Understanding the AIOps

The term AIOps looks similar to another abbreviated term – “DevOps” – that is also being used in the technology world. Like DevOps, AIOps has to do with breaking down silos and merging various processes. However, unlike DevOps, AIOps has more to do with the automation of IT services. Through an iterative cycle, AIOps enables continuous implementation and delivery for IT services. It is a modernization of the prior operational analytics setups that did more of this type of thing manually. AIOps is set to emerge as a principle of the future tech market.

Thuật ngữ liên quan

  • Artificial Intelligence (AI)
  • DevOps
  • Artificial General Intelligence (AGI)
  • Continuous Delivery (CD)
  • Automation
  • Enterprise 2.0
  • Operational Analytics
  • Computational Linguistics
  • Turing Test
  • Backward Chaining

Source: AIOps là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , ,