Định nghĩa Amazon Redshift là gì?

Amazon RedshiftAmazon chuyển đỏ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Amazon Redshift – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Amazon chuyển đỏ là một dịch vụ đám mây kho dữ liệu giúp
các công ty lưu trữ và phân tích lượng dữ liệu lớn, lên đến quy mô petabyte.
Đây theo yêu cầu dữ liệu kho công trình dịch vụ với Amazon Web Services (AWS), một
nền tảng phổ biến cho kinh doanh thông minh và phân tích.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Amazon chuyển đỏ hoạt động trên tiền đề của việc thu thập một vài nút và tạo ra một cụm Amazon chuyển đỏ. Khách hàng có thể cung cấp cụm này và dữ liệu tải lên, sau đó sử dụng các truy vấn phân tích dữ liệu phức tạp để có được phân tích kinh doanh thông minh.

What is the Amazon Redshift? – Definition

Amazon Redshift is a data warehouse cloud service that helps
companies to store and analyze large amounts of data, up to the petabyte scale.
This on-demand data warehousing service works with Amazon Web Services (AWS), a
popular platform for business intelligence and analytics.

Understanding the Amazon Redshift

Amazon Redshift works on the premise of collecting several nodes and creating an Amazon Redshift cluster. Clients can provision this cluster and upload data, then use complex data analysis queries to obtain business intelligence analysis.

Thuật ngữ liên quan

  • Amazon Web Services (AWS)
  • Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
  • Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
  • Apache Hadoop
  • Apache Hive
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability
  • Cloud Enablement

Source: Amazon Redshift là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post