Định nghĩa Ambient Backscatter là gì?

Ambient BackscatterAmbient Backscatter. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ambient Backscatter – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Backscatter môi trường xung quanh là một ý tưởng mới liên quan đến việc sử dụng sóng radio và kết nối mà thừa nhận khả năng của một thiết bị để gửi và nhận tín hiệu mà không cần sức mạnh vốn có. Nó có khả năng xác định lại đáng kể Internet of Things (IOT) cảnh quan và thay đổi công nghệ không dây một cách rầm rộ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mặc dù nghe có vẻ giống như một cái gì đó sẽ xảy ra khi nước thoát khỏi bồn rửa chén, tán xạ xung quanh thực sự là một thuật ngữ tinh tế với một số tiềm năng tuyệt vời cho tương lai của công nghệ.

What is the Ambient Backscatter? – Definition

Ambient backscatter is a new idea related to the use of radio waves and connectivity that posits a device’s ability to send and receive signals without inherent power. It has the potential to greatly redefine the Internet of Things (IoT) landscape and change wireless technology in a big way.

Understanding the Ambient Backscatter

Although it may sound like something that happens when water escapes the kitchen sink, ambient backscatter is actually a subtle term with some amazing potential for the future of technology.

Thuật ngữ liên quan

  • Ambient Networks
  • RFID Chip
  • Radio Frequency (RF)
  • Internet of Things (IoT)
  • Radio Frequency Field (RF Field)
  • Wireless
  • Wireless Communications
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11e
  • IEEE 802.11g

Source: Ambient Backscatter là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post