Định nghĩa Analytics of Things là gì?

Analytics of ThingsAnalytics of Things. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Analytics of Things – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Analytics of Things là một thuật ngữ dùng để mô tả việc phân tích các
dữ liệu được tạo ra bởi Internet của các thiết bị điều. Nói cách khác, phân tích của Internet of Things là Analytics of Things. Analytics of Things là cần thiết để
như để làm cho thiết bị kết nối thông minh và để cung cấp cho các thiết bị khả năng làm
quyết định thông minh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Analytics of Things vẫn đang phát triển và cần có thời gian quan trọng và nỗ lực để đạt được giá trị kinh doanh thực sự. Giống như tất cả các phân tích khác, Analytics of Things bao gồm thu thập dữ liệu và phân tích. Có nhiều loại khác nhau của Analytics of Things, chẳng hạn như mô hình tìm hiểu và phân tích cho sự thay đổi, phát hiện các bất thường, bảo dưỡng tài sản dự đoán, tối ưu hóa bằng cách phân tích của một thủ tục hoặc quy trình, theo toa và nhận thức tình huống.

What is the Analytics of Things? – Definition

Analytics of Things is the term used to describe the analysis of the
data generated by the Internet of Things devices. In other words, analytics of the Internet of Things is Analytics of Things. Analytics of Things is required so
as to make the connected devices smart and to give the devices the ability to make
intelligent decisions.

Understanding the Analytics of Things

Analytics of Things is still evolving and needs significant time and effort for achieving real business value. Like all other analytics, Analytics of Things comprises data collection and analytics. There are different categories of Analytics of Things, such as understanding patterns and the analysis for variation, detection of anomalies, predictive asset maintenance, optimization by analysis of a procedure or process, prescription and situational awareness.

Thuật ngữ liên quan

  • Internet of Things (IoT)
  • Internet of Things Analytics (IoT Analytics)
  • Predictive Analytics
  • Analytics
  • Data Analytics
  • Data
  • Destructive Trojan
  • Burst Mode
  • Expansion Bus
  • InfiniBand

Source: Analytics of Things là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post