Định nghĩa Anchor Text là gì?

Anchor TextAnchor Text. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Anchor Text – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Neo văn bản trên một trang web là nội dung được đánh dấu là có thể nhấp cho một siêu liên kết. Nhiều người đề cập đến rằng văn bản như một siêu liên kết, nhưng về mặt kỹ thuật, neo văn bản là một thuật ngữ thích hợp để mô tả văn bản. Các văn bản neo là tập hợp đầy đủ các ký tự mà bao gồm các liên kết riêng của mình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Như một cách để chỉ định văn bản có nghĩa là, hoặc sẽ được, siêu liên kết, neo văn bản đã trở thành một thuật ngữ hữu ích trong thế giới của SEO và tiếp thị kỹ thuật số nói chung. Một biên tập viên có thể gửi một bản tóm tắt có chỉ định “neo văn bản” chỉ ra rằng ai đó nên viết một mảnh và cắm vào siêu liên kết cho các văn bản neo cho rằng được cung cấp. Đây có thể là một phần quan trọng trong việc tạo các trang web cho SEO tối đa và kết quả tiếp thị kỹ thuật số. anchor text cũng là một thuật ngữ thích hợp cho các thẻ siêu liên kết như người động não về việc sử dụng các siêu liên kết, vì chúng có thể giúp “neo” các trang trong cấu trúc Internet, chẳng hạn như đối với bảng xếp hạng của Google hoặc các mục đích khác.

What is the Anchor Text? – Definition

The anchor text on a webpage is the highlighted text that is clickable for a hyperlink. Many people refer to that text as a hyperlink, but technically, anchor text is a proper term to describe the text. The anchor text is the full set of characters that comprises the link itself.

Understanding the Anchor Text

As a way to designate text that is, or will be, hyperlinked, anchor text has become a useful term in the world of SEO and digital marketing in general. An editor might send a brief designating “anchor text” indicating that someone else should write a piece and plug in the hyperlink for the given anchor text that is provided. This can be a significant part of crafting web sites for maximal SEO and digital marketing results. Anchor text is also an apt term for the hyperlink tags as people brainstorm about the use of hyperlinks, since they can help with “anchoring” pages in the internet structure, such as for Google rankings or other purposes.

Thuật ngữ liên quan

  • Anchor
  • Hyperlink
  • HTML 4.0
  • Web Page (page)
  • Alternate Text (Alt Text)
  • Keyword Stuffing
  • Meta Search Engine
  • PageRank
  • Geotargeting
  • Full-Text Search

Source: Anchor Text là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post