Định nghĩa Apache Ambari là gì?

Apache AmbariApache Ambari. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Apache Ambari – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Apache Ambari là một sản phẩm mã nguồn mở của Apache Software Foundation. Nó bổ sung công nghệ Hadoop lõi tạo ra bởi Apache đã trở thành công nghệ chủ đạo trong hoạt động dữ liệu lớn và phức tạp doanh nghiệp hệ thống CNTT.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ambari cung cấp các công cụ phần mềm cho provisioning và quản lý Hadoop cụm dữ liệu. Cùng với các công cụ dữ liệu khác, Ambari giúp để hỗ trợ việc sử dụng hiệu quả của Hadoop trong lĩnh vực này. Với một thiết kế API RESTful, Ambari có thể dễ dàng thực hiện thành kiến ​​trúc dữ liệu xử lý. Các công cụ như này rất quan trọng để biết thêm linh hoạt sử dụng các công nghệ cốt lõi Hadoop, đặc biệt là những người trên đội tiên phong của dữ liệu lớn cố gắng tìm cách để tinh chỉnh và tăng cường quá trình dữ liệu lớn.

What is the Apache Ambari? – Definition

Apache Ambari is an open-source product of the Apache Software Foundation. It complements core Hadoop technologies created by Apache that have become dominant technologies in big data operations and complicated enterprise IT systems.

Understanding the Apache Ambari

Ambari offers software tools for provisioning and managing Hadoop data clusters. Along with other data tools, Ambari helps to support the effective use of Hadoop in the field. With a RESTful API design, Ambari is easily implemented into data-handling architectures. Tools like this are important for more versatile use of core Hadoop technology, especially as those on the vanguard of big data try to find ways to refine and enhance big data processes.

Thuật ngữ liên quan

  • Apache Hadoop
  • Apache Pig
  • Hadoop YARN
  • Hadoop Distributed File System (HDFS)
  • Big Data Analytics
  • Stereoscopic Imaging
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability
  • Cloud Enablement

Source: Apache Ambari là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post