Định nghĩa Apportunity là gì?

ApportunityApportunity. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Apportunity – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Apportunity là một từ ghép giữa các từ “ứng dụng“, viết tắt của ứng dụng, và ‘cơ hội’. Một apportunity xảy ra khi có một nhu cầu cho một dịch vụ nào đó, và có một ứng dụng có thể được xây dựng để đáp ứng nhu cầu đó. Nói cách khác, khi ai đó đi lên với một ý tưởng rằng mọi người sẽ đổ xô đến khi một ứng dụng được xây dựng cho nó , đó là một apportunity.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một apportunity thể xảy ra trong bất kỳ số cách khác nhau. Công nghệ đang nhanh chóng sắp xếp lại và thay đổi cách mà mọi người sống cuộc sống của họ. Một ví dụ đơn giản của một apportunity là tập hợp có thể có của các ứng dụng có thể được thiết kế để giúp đỡ những người đang đứng trong dòng. Bằng cách thu thập và tổng hợp số liệu và chuyển nó về cho người dùng, một ứng dụng có thể nói với mọi người, ví dụ, bao lâu họ có thể chờ đợi trong dòng tại bưu điện, DMV hoặc thậm chí cho cưỡi tại công viên giải trí. Những ví dụ khác của apportunity bao gồm các ứng dụng mà giúp đỡ mọi người hiểu được hành trình giao hàng hoặc dịch vụ điều khiển, ứng dụng mà có thể giúp với giáo dục và ứng dụng đó sẽ là hữu ích trong y học, tài chính cá nhân và các khu vực khác. Từ quan điểm của một công ty, apportunity là một cách để nói về tiềm năng và con đường phía trước tốt nhất trong việc phát triển các ứng dụng dành cho khán giả người tiêu dùng. Apportunity cũng là một trọng tâm đối với một số các công ty tạo ra các cuộc thi công nghệ hoặc các sự kiện tương tác khác. Bên cạnh đó, apportunity là một tên thương hiệu cho một công ty hiện có.

What is the Apportunity? – Definition

Apportunity is a portmanteau of the words “app,” short for application, and “opportunity.” An apportunity happens when there is a demand for a given service, and there is an application that can be built to fulfill that demand. In other words, when someone comes up with an idea that people will flock to when an app is built for it, that is an apportunity.

Understanding the Apportunity

An apportunity can happen in any number of ways. Technology is quickly reordering and changing the ways that people live their lives. One easy example of an apportunity is the possible set of apps that that can be designed to help people who are standing in lines. By collecting and aggregating data and passing it on to users, an application could tell people, for example, how long they are likely to wait in lines at the post office, the DMV or even for rides at amusement parks. Other examples of apportunity include apps that help people understand the itinerary of delivery or service drivers, apps that would help with education and apps that would be useful in medicine, personal finance and other areas. From a company’s perspective, apportunity is a way to talk about potential and the best path forward in developing applications for consumer audiences. Apportunity is also a focus for some companies creating tech contests or other interactive events. In addition, Apportunity is a brand name for an existing company.

Thuật ngữ liên quan

  • App
  • Applications On Tap (Apps-On-Tap)
  • Mobile E-Commerce (M-Commerce)
  • Application Server
  • Google Apps
  • Dropper
  • Geotagging
  • MIDlet
  • Application Portfolio
  • Composite Applications

Source: Apportunity là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post