Định nghĩa Apriori Algorithm là gì?

Apriori AlgorithmApriori Algorithm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Apriori Algorithm – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thuật toán Apriori là một thuật toán có những nỗ lực để hoạt động trên hồ sơ cơ sở dữ liệu, hồ sơ đặc biệt là giao dịch hoặc hồ sơ bao gồm cả số nhất định các lĩnh vực hoặc các mặt hàng. Đây là một trong một số thuật toán sử dụng một “cách tiếp cận từ dưới lên” để từng bước đối chiếu hồ sơ phức tạp, và nó rất hữu ích trong việc học máy phức tạp ngày nay và các dự án trí tuệ nhân tạo.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Về cơ bản, thuật toán Apriori mất từng phần của một tập dữ liệu lớn hơn và “điểm” hay tương phản với bộ khác trong một số cách đặt hàng. Điểm kết quả được sử dụng để tạo ra bộ được phân loại như là sự xuất hiện thường xuyên trong một cơ sở dữ liệu lớn hơn cho bộ sưu tập dữ liệu tổng hợp.

What is the Apriori Algorithm? – Definition

The Apriori algorithm is an algorithm that attempts to operate on database records, particularly transactional records, or records including certain numbers of fields or items. It is one of a number of algorithms using a “bottom-up approach” to incrementally contrast complex records, and it is useful in today’s complex machine learning and artificial intelligence projects.

Understanding the Apriori Algorithm

Essentially, the Apriori algorithm takes each part of a larger data set and “scores” it or contrasts it with other sets in some ordered way. The resulting scores are used to generate sets that are classed as frequent appearances in a larger database for aggregated data collection.

Thuật ngữ liên quan

  • Algorithm
  • Pseudocode
  • Machine Learning
  • Stochastic
  • Database (DB)
  • Data Aggregation
  • Market Basket Analysis
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: Apriori Algorithm là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post