Định nghĩa Autocomplete là gì?

AutocompleteAutocomplete. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Autocomplete – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Công nghệ Autocomplete là một thiết kế mà một tính năng autocomplete cho có đầu vào sử dụng một phần và dự đoán kết quả cuối cùng. Điều này cho phép các loại hiệu quả và sử dụng nhanh hơn các công nghệ khác nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Có lẽ phổ biến nhất và ví dụ nổi bật của autocomplete là trong tin nhắn văn bản hoặc ứng dụng tin nhắn điện thoại thông minh. Những tính năng autocomplete giúp giải quyết những vấn đề cố hữu của việc đưa từ lại với nhau và câu thông qua một bàn phím màn hình cảm ứng, đó là một nhiệm vụ lao động. Autocomplete giúp đẩy nhanh sự xâm nhập của những lời dài hoặc phức tạp thông qua sử dụng NLP phức tạp (xử lý ngôn ngữ tự nhiên) các thuật toán để dự đoán những gì người dùng sẽ cần.

What is the Autocomplete? – Definition

Autocomplete technology is a design where a given autocomplete feature takes partial user input and predicts the final result. This allows for various kinds of efficiency and speedier use of various technologies.

Understanding the Autocomplete

Perhaps the most common and prominent example of autocomplete is in text messaging or smartphone messaging apps. These autocomplete features help with the inherent problem of putting together words and sentences through a touchscreen keypad, which is a labor-intensive task. Autocomplete helps to expedite the entry of long or complex words through using sophisticated NLP (natural language processing) algorithms to predict what a user will need.

Thuật ngữ liên quan

  • Word Processing (WP)
  • Text Messaging
  • Autofill
  • Autocorrect
  • Spell Checker
  • Natural Language Processing (NLP)
  • Algorithm
  • Email Thread
  • Event-Triggered Email
  • Viral Marketing

Source: Autocomplete là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post