Định nghĩa Automata-Based Programming là gì?

Automata-Based ProgrammingLập trình Máy tự động-Based. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Automata-Based Programming – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Lập trình Máy tự động dựa trên là một loại chương trình mà bất kỳ một phần của codebase đại diện cho một máy trạng thái hữu hạn hoặc automaton tương tự.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lập trình Máy tự động dựa trên sử dụng lý thuyết automata để xây dựng mô hình đặc biệt này và mô hình nơi tình trạng của máy tự động rất hữu ích trong việc xác định kết quả đầu ra. Một cách để suy nghĩ về chương trình kiểu này là các lập trình viên có thể tạo ra các máy trạng thái hữu hạn logic trong một codebase, và tham khảo chúng trong mối quan hệ với các quốc gia của họ.

What is the Automata-Based Programming? – Definition

Automata-based programming is a type of programming where any part of the codebase represents a finite state machine or similar automaton.

Understanding the Automata-Based Programming

Automata-based programming utilizes automata theory to build this particular paradigm and model where the state of the automaton is useful in determining outputs. One way to think about this type of program is that programmers may create logical finite state machines within a codebase, and reference them in relation to their states.

Thuật ngữ liên quan

  • Object
  • Programming
  • Deterministic Automaton
  • Markov Decision Process (MDP)
  • Codebase
  • Deterministic Finite Automaton (DFA)
  • Object-Oriented Programming (OOP)
  • Object-Oriented Programming Language (OOPL)
  • Object-Oriented Language (OOL)
  • Object-Oriented Programming, Systems, Languages and Applications (OOPSLA)

Source: Automata-Based Programming là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post