Định nghĩa Automatic Machine Learning (AutoML) là gì?

Automatic Machine Learning (AutoML)Automatic Machine Learning (AutoML). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Automatic Machine Learning (AutoML) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Học máy tự động (AutoML) là một kỷ luật chung có liên quan đến việc tự động hóa bất kỳ một phần của toàn bộ quá trình ứng dụng máy học. Bằng cách làm việc với các giai đoạn khác nhau của quá trình máy học tập, kỹ sư phát triển các giải pháp để đẩy nhanh, tăng cường và các bộ phận tự động hóa của các đường ống dẫn học máy.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một số máy tự động kỹ thuật và các công cụ học tập được hướng tới xúc tiến và tự động chuẩn bị dữ liệu – các tập hợp dữ liệu tổng thể từ nhiều nguồn khác nhau. các bộ phận khác của quá trình này là nhằm mục đích tính năng kỹ thuật – lựa chọn tính năng và khai thác tính năng là một phần quan trọng trong cách máy thuật toán học làm việc. Tự động những có thể cải thiện quá trình thiết kế máy học.

What is the Automatic Machine Learning (AutoML)? – Definition

Automatic machine learning (AutoML) is a general discipline that involves automating any part of the entire process of machine learning application. By working with various stages of the machine learning process, engineers develop solutions to expedite, enhance and automate parts of the machine learning pipeline.

Understanding the Automatic Machine Learning (AutoML)

Some automatic machine learning techniques and tools are geared toward expediting and automating data preparation – the aggregation of overall data from various sources. Other parts of this process are aimed at feature engineering – feature selection and feature extraction are a big part of how machine learning algorithms work. Automating these can further improve the machine learning design process.

Thuật ngữ liên quan

  • Machine Learning
  • Deep Learning
  • Artificial General Intelligence (AGI)
  • Feature Selection
  • Algorithm
  • Heuristic
  • Simulated Annealing
  • Machine Intelligence
  • Stereoscopic Imaging
  • Cloud Provider

Source: Automatic Machine Learning (AutoML) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post