Định nghĩa Banhammer là gì?

BanhammerCấm búa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Banhammer – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thuật ngữ “banhammer” đề cập đến sức mạnh của người điều hành và quản trị hệ thống để cấm một cách hiệu quả cho người dùng một không gian kỹ thuật số. Nó bắt đầu vào phòng chat Internet và tiến triển để sử dụng trong các nền tảng chơi game trực tuyến.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các chuyên gia thường thuộc tính đầu tiên sử dụng thuật ngữ “banhammer” để phòng chat MSN vào giữa những năm 1990, nơi một biểu tượng búa được sử dụng cho đặc quyền cấm hành chính. Theo thời gian, các biểu tượng khác nhau và các memes đã phát triển xung quanh việc sử dụng thuật ngữ “banhammer.” Nó cũng đã trở thành hữu ích trong việc chơi game trực tuyến. Ví dụ, một “bộ quy tắc ứng xử” trên Battle.Net mô tả hành động mà có thể dẫn đến cấm, bao gồm cả các mối đe dọa thực tế cuộc sống và ngôn luận bị phản đối trên các diễn đàn.

What is the Banhammer? – Definition

The term “banhammer” refers to the power of moderators and system administrators to effectively ban users from a digital space. It began in Internet chat rooms and progressed to use in online gaming platforms.

Understanding the Banhammer

Experts commonly attribute the first use of the term “banhammer” to MSN chat rooms in the mid-1990s where a hammer icon was used for administrative banning privileges. Over time, various icons and memes have developed around the use of the term “banhammer.” It has also become useful in online gaming. For instance, a “code of conduct” on Battle.Net describes actions that may lead to banning, including real-life threats and objectionable speech on forums.

Thuật ngữ liên quan

  • Gaming
  • Chat
  • Internet Relay Chat (IRC)
  • Microsoft Network (MSN)
  • Gamer
  • Sound Card
  • C++ Software Engineer
  • Console Game
  • Arcade Game
  • Clan

Source: Banhammer là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post