Định nghĩa Bidirectional Search là gì?

Bidirectional SearchHai chiều Tìm kiếm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bidirectional Search – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tìm kiếm hai chiều là một loại hoạt động tìm kiếm và sắp xếp kết hợp hai cách tiếp cận định hướng, do đó các máy phát điện trong các tìm kiếm câu hỏi trong hai hướng cùng một lúc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các chuyên gia đôi khi xác định tìm kiếm hai chiều như một “thuật toán tìm kiếm lực lượng vũ phu” mà đòi hỏi một trạng thái mục tiêu rõ ràng hay định hướng kết quả mong muốn để tiến hành. Một cách khác để suy nghĩ về việc tìm kiếm hai chiều là nó trái ngược với một tìm kiếm định hướng duy nhất mà chỉ đi từ phía trên cùng của hệ thống để phía dưới.

What is the Bidirectional Search? – Definition

Bidirectional search is a type of search and sort activity that combines two directional approaches, so that the generator in question searches in two directions at the same time.

Understanding the Bidirectional Search

Experts sometimes define bidirectional search as a “brute force search algorithm” that requires an explicit goal state or orienting desired result in order to proceed. Another way to think about bidirectional search is that it’s in contrast to a single directional search that only goes from the top of the system to the bottom.

Thuật ngữ liên quan

  • Algorithm
  • Data Science
  • Sorting Algorithm
  • Binary Tree
  • Backpropagation
  • Artificial Neural Network (ANN)
  • Search Algorithm
  • Alan Turing
  • Boolean Logic
  • Computer Science

Source: Bidirectional Search là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post