Định nghĩa Bio-Break là gì?

Bio-BreakBio-Break. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bio-Break – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thuật ngữ “sinh học break” hoặc “bio-break” trong lĩnh vực CNTT là một cách lịch sự để nói về nghỉ ngơi tắm. Ví dụ: “Tôi đã được mã hóa đi vào dự án mà trong nhiều giờ, và tôi đã phải mất một sinh-break.”

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nói chung, sinh học-break là một hơn lịch sự và sự lựa chọn dành cho doanh nhân nhiều hơn là nói nhu cầu một ai đó để “sử dụng bô” hoặc “đi vệ sinh”, hay thậm chí là “tham quan john.” Nhưng nó cũng là một cách hay kỹ thuật và những người khác gọn gàng tương phản với thế giới của bàn phím và màn hình với “thịt không gian,” bên ngoài thế giới vật chất tầm với của Internet. Thuật ngữ sinh học-break thực sự phân biệt giữa thực tế và các nhu yếu của thế giới kỹ thuật số, nơi nghỉ phòng tắm không áp dụng, và thế giới vật chất trong một văn phòng hoặc máy trạm không gian, nơi mà họ làm. Thuật ngữ này cũng có thể hữu ích trong trò chuyện hoặc tin nhắn tức thời.

What is the Bio-Break? – Definition

The term “bio break” or “bio-break” in IT is a polite way to talk about taking a bathroom break. Example: “I was coding away on that project for hours, and I had to take a bio-break.”

Understanding the Bio-Break

In general, bio-break is a much more polite and business-friendly choice than saying someone needs to “use the potty” or “go to the bathroom,” or even “visit the john.” But it is also a way that techies and others neatly contrast the world of the keyboard and monitor with the “meat-space,” the physical world outside of the Internet’s reach. The term bio-break really distinguishes between the realities and necessities of the digital world, where bathroom breaks do not apply, and the physical world in an office or workstation space, where they do. The term can also be useful in chatting or instant messaging.

Thuật ngữ liên quan

  • Chat
  • Chat Room
  • Chat Slang
  • Internet
  • Instant Message (IM)
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack
  • Conficker
  • Dropper
  • Expansion Bus

Source: Bio-Break là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post