Định nghĩa Bit Error Rate (BER) là gì?

Bit Error Rate (BER)Bit Error Rate (BER). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bit Error Rate (BER) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tỷ lệ lỗi bit (BER) của một truyền là tỷ lệ phần trăm của các bit trong việc truyền tải có lỗi do hậu quả của tiếng ồn, nhiễu sóng hoặc các vấn đề khác. Tỷ lệ lỗi bit có thể được sử dụng để xác định chất lượng của một tín hiệu và sự thành công tương đối của chuyển gói tin. Nó có thể là một phần thiết yếu của việc kiểm tra các loại khác nhau của hệ thống về chất lượng và hiệu quả.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhiều chuyên gia IT nói về vấn đề với một tỷ lệ lỗi bit là “toàn vẹn của dữ liệu được truyền qua mạng bị xâm phạm.” Chuyên gia có thể tính toán tỷ lệ lỗi bit bằng cách lấy số lỗi trên tổng số bit được gửi đi.

What is the Bit Error Rate (BER)? – Definition

The bit error rate (BER) of a transmission is the percentage of bits in the transmission that have errors as a result of noise, interference or other issues. The bit error rate can be used to determine the quality of a signal and the relative success of packet delivery. It can be an essential part of examining different types of systems for quality and efficacy.

Understanding the Bit Error Rate (BER)

Many IT professionals talk about problems with a bit error rate as the “integrity of data transmitted over a network being compromised.” Professionals can calculate the bit error rate by taking the number of errors over the total number of bits sent.

Thuật ngữ liên quan

  • Bit
  • Bits Per Second (bps)
  • Fiber Channel (FC)
  • Packet
  • Transmission Control Protocol (TCP)
  • Block Error Rate (BLER)
  • Data
  • Destructive Trojan
  • Burst Mode
  • Expansion Bus

Source: Bit Error Rate (BER) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , , , , ,