Định nghĩa Bitcoin Cash (BCH) là gì?

Bitcoin Cash (BCH)Bitcoin Cash (BCH). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bitcoin Cash (BCH) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Bitcoin Cash (BCH) là một dẫn xuất của Bitcoin là khó chia hai tắt của Bitcoin gốc vào năm 2017. Bitcoin Cash nổi lên khi không có sự đồng thuận về việc có nên tăng kích thước khối. Một số cá nhân muốn tăng kích thước khối và do đó sau khi ngã ba cứng, Bitcoin Cash trở thành altcoin riêng của mình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các Bitcoin Cash cứng ngã ba, giống như những người khác, có phần tranh cãi. Bitcoin Cash đã được hỗ trợ bởi một nhân vật gây nhiều tranh cãi, Craig Steven Wright, người khẳng định có rất nhiều ảnh hưởng trong crypto. Kể từ khi thành lập Bitcoin tiền, đồng tiền riêng của mình đã chia hai lần nữa, dẫn đến Bitcoin SV và Bitcoin ABC.

What is the Bitcoin Cash (BCH)? – Definition

Bitcoin Cash (BCH) is a derivative of bitcoin that hard forked off of original bitcoin in 2017. Bitcoin Cash emerged when there was no consensus on whether to increase block sizes. Some individuals wanted to increase block size and so after the hard fork, Bitcoin Cash became its own altcoin.

Understanding the Bitcoin Cash (BCH)

The Bitcoin Cash hard fork, like others, had its share of controversy. Bitcoin Cash has been backed by a controversial figure, Craig Steven Wright, who claims to have a lot of influence in crypto. Since the creation of Bitcoin Cash, the currency itself has forked again, leading to Bitcoin SV and Bitcoin ABC.

Thuật ngữ liên quan

  • Bitcoin (BTC)
  • Bitcoin Lightning Network
  • Bitcoin Mining
  • Blockchain
  • Cryptocurrency
  • Hard Fork
  • Stereoscopic Imaging
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability

Source: Bitcoin Cash (BCH) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post