Định nghĩa Bitcoin Mining là gì?

Bitcoin MiningBitcoin Mining. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bitcoin Mining – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Khai thác Bitcoin là quá trình tạo ra, hay đúng hơn là khám phá, Bitcoin tiền tệ. Không giống như tiền thực tế mà được in khi cần thêm, Bitcoin không thể đơn giản được ý muốn vào sự tồn tại, nhưng đã được khai thác thông qua các quá trình toán học. Bitcoin duy trì một sổ cái nào có chứa các giao dịch trong quá khứ, và khai thác mỏ là quá trình thêm các giao dịch mới sổ kế toán này.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khai thác Bitcoin về bản chất là việc mua lại và tạo ra Bitcoins như một cách để giới thiệu tiền nhiều hơn vào hệ thống, như là phần thưởng cho làm công việc tính toán. Mạng lưới Bitcoin chứa một sổ kế toán công cộng của tất cả các giao dịch được gọi là chuỗi khối, mà phục vụ để xác nhận tất cả các giao dịch trong quá khứ với phần còn lại của mạng rằng những đều hợp pháp, do đó đồng tiền đã bỏ ra đã được chuyển giao cho phù hợp.

What is the Bitcoin Mining? – Definition

Bitcoin mining is the process of creating, or rather discovering, bitcoin currency. Unlike real-world money that is printed when more is needed, bitcoin cannot simply be willed into existence, but has to be mined through mathematical processes. Bitcoin maintains a public ledger that contains past transactions, and mining is the process of adding new transactions to this ledger.

Understanding the Bitcoin Mining

Bitcoin mining is essentially the acquisition and creation of bitcoins as a way to introduce more coins into the system, as rewards for doing computational work. The bitcoin network contains a public ledger of all transactions called the block chain, which serves to confirm all past transactions to the rest of the network that these were all legitimate, so that already spent coins have been transferred accordingly.

Thuật ngữ liên quan

  • Mining
  • Bitcoin (BTC)
  • Block Reward
  • Hashing
  • Secure Hash Algorithm (SHA)
  • Blockchain
  • Data Mining
  • Stereoscopic Imaging
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing

Source: Bitcoin Mining là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post