Định nghĩa Blamestorming là gì?

BlamestormingBlamestorming. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Blamestorming – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong lĩnh vực CNTT, “blamestorming” được
định nghĩa là một cuộc họp nhóm để thảo luận về nơi những lời dối trá đổ lỗi cho một cụ thể
vấn đề. Trong một số cách khác nhau, từ đó là một vở kịch trên phổ biến hơn “động não”
mà là một cuộc họp để thảo luận tích cực các giải pháp sáng tạo. Trong blamestorming, tiệc tùng
đang tìm kiếm một vật tế thần và cố gắng để xác định tại sao một cái gì đó đã không làm việc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Blamestorming có một số ứng dụng các quy trình cụ thể như phát triển phần mềm. Blamestorming thể là một phần của một quá trình phát triển thông thường, nhưng nó cũng có thể là cái gì đó được thiết kế ra các quá trình vượt trội như lập trình linh hoạt hoặc một hoạt động DevOps phát triển.

What is the Blamestorming? – Definition

In IT, “blamestorming” is
defined as a group meeting to discuss where the blame lies for a particular
problem. In some ways, the word is a play on the more common “brainstorming,”
which is a positive meeting to discuss creative solutions. In blamestorming, parties
are looking for a scapegoat and trying to identify why something did not work.

Understanding the Blamestorming

Blamestorming has some applications to specific processes like software development. Blamestorming may be part of a conventional development process, but it may be also something that is engineered out of superior processes like agile software development or an evolved DevOps operation.

Thuật ngữ liên quan

  • DevOps
  • Agile Software Development
  • Scrum
  • User Acceptance Testing (UAT)
  • Mean Time Between Failures (MTBF)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: Blamestorming là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post