Định nghĩa Block Size là gì?

Block SizeKích thước khối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Block Size – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Khối kích thước trong Bitcoin đề cập đến kích thước của một khối mã đại diện cho một chuỗi gần đây giao dịch Bitcoin. Tại một điểm nhất định, một khối Bitcoin sẽ được thêm vào các khối khác để tạo thành một chuỗi liên tục, tạo điều kiện xác thực các giao dịch Bitcoin.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kích thước khối Bitcoin hiện tại được giới hạn ở mức 1 MB. Cho đến nay, một loạt các đề xuất mới, rollouts giao thức, và các cuộc tranh luận đã thách thức những ý tưởng của việc giữ kích thước khối 1 MB, và nổi ý tưởng nâng tỉ số giới hạn kích thước khối đến 2 MB hoặc cao hơn. Một giao thức được gọi là “phân biệt chủng tộc Nhân chứng” hoặc SegWit cuối cùng có thể dẫn đến chặn kích thước tăng lên. Tuy nhiên, bất kỳ khối kích thước tăng sẽ đòi hỏi một “ngã ba cứng” hoặc chia buộc trong chuỗi Bitcoin, trong đó sẽ vỡ ra một thiết lập cryptocurrency mới được khoanh chặt chẽ bởi cộng đồng tham gia riêng của người dùng, thợ mỏ và các nhà phát triển.

What is the Block Size? – Definition

Block size in bitcoin refers to the size of a block of code representing a recent chain of bitcoin transactions. At a given point, a bitcoin block is added to other blocks to form a continuous chain, which facilitates the authentication of bitcoin transactions.

Understanding the Block Size

The current bitcoin block size is capped at 1 MB. To date, a flurry of new proposals, protocol rollouts, and debates have challenged the idea of keeping the block size at 1 MB, and floated the idea of upping the block size limit to 2 MB or above. A protocol called “Segregated Witness” or SegWit may eventually lead to block size increases. However, any block size increase would necessitate a “hard fork” or forced split in the bitcoin chain, which would break off a new cryptocurrency setup to be strictly delineated by its own participating community of users, miners and developers.

Thuật ngữ liên quan

  • Bitcoin (BTC)
  • Bitcoin Core
  • Bitcoin Mining
  • Blockchain
  • Block Reward
  • Cryptocurrency
  • Segregated Witness (SegWit)
  • Hard Fork
  • Alan Turing
  • Boolean Logic

Source: Block Size là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , , ,