Định nghĩa Blockchain as a Service (BCaaS) là gì?

Blockchain as a Service (BCaaS)Blockchain như một dịch vụ (BCAAs). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Blockchain as a Service (BCaaS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Blockchain như một dịch vụ (BCAAs) là một thuật ngữ dùng làm của lễ nhà cung cấp giúp các công ty sử dụng công nghệ blockchain. Nó được dựa trên ý tưởng mới nổi của XaaS hoặc “bất cứ điều gì như một dịch vụ” được tái phát minh thế giới kinh doanh và các ngành công nghiệp công nghệ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Blockchain là một công nghệ tài chính đóng vai trò như một sổ cái bất biến. Đó là hữu ích trong việc quản lý cryptocurrencies, nhưng nó cũng rất hữu ích trong việc cung cấp một đường mòn đáng tin cậy cho bất kỳ giao dịch. Đó là nơi blockchain như một dịch vụ đi kèm trong.

What is the Blockchain as a Service (BCaaS)? – Definition

Blockchain as a service (BCaaS) is a term for a vendor offering that helps companies to utilize blockchain technology. It is based on the emerging idea of XaaS or “anything as a service” that is reinventing the business world and the technology industry.

Understanding the Blockchain as a Service (BCaaS)

Blockchain is a financial technology that acts as an immutable ledger. It is helpful in managing cryptocurrencies, but it is also helpful in providing an authentic trail for any transaction. That is where blockchain as a service comes in.

Thuật ngữ liên quan

  • Blockchain
  • Bitcoin (BTC)
  • Cryptocurrency
  • Cryptocurrency 2.0
  • Fintech
  • Software as a Service (SaaS)
  • Anything as a Service (XaaS)
  • Stereoscopic Imaging
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing

Source: Blockchain as a Service (BCaaS) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post