Định nghĩa Blockchain Economy là gì?

Blockchain EconomyBlockchain Kinh tế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Blockchain Economy – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Nền kinh tế Blockchain là một thuật ngữ cho một động thái hướng tới cryptocurrencies và hệ thống sổ kế toán kỹ thuật số, và đi từ ngoại tệ mạnh quốc gia truyền thống và hệ thống kế thừa sổ cái. Trong nền kinh tế blockchain, các công nghệ như Bitcoin và blockchain là những công cụ điển hình cho việc quản lý tài chính, chứ không phải là các chương trình phần mềm truyền thống quản lý tiền tệ quốc gia.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nền kinh tế blockchain là một kết quả logic của cuộc cách mạng Bitcoin. Như Bitcoin cryptocurrency trở nên phổ biến hơn và phát triển, sổ cái bất biến blockchain cũng trở nên phổ biến hơn và phát triển thành một cách tiên tiến để quản lý tài chính. Blockchain cung cấp một con đường có thể đọc được trong suốt cho Bitcoin và các tài sản tài chính khác. Nó là cái gì đó đã được thông qua bởi các chính phủ quốc gia và công ty tư nhân như nhau. Cùng với việc sử dụng các cryptocurrencies như tiền ảo, nền kinh tế blockchain đại diện cho một bước đi hướng tới theo dõi kỹ thuật số mới cho tài sản tài chính mà mất rất nhiều phỏng đoán và nhập nhằng xa kiểm toán và quan sát hoạt động tài chính. Trong nền kinh tế blockchain, nó sẽ luôn luôn được rõ ràng cách di chuyển tiền giữa các tay khác nhau, và hiệu quả khác cũng sẽ thúc đẩy một ngành tài chính nhanh nhẹn hơn.

What is the Blockchain Economy? – Definition

Blockchain economy is a term for a move toward cryptocurrencies and digital ledger systems, and away from traditional national hard currencies and legacy ledger systems. In the blockchain economy, technologies like bitcoin and blockchain are the typical tools for financial management, rather than traditional software programs managing national currencies.

Understanding the Blockchain Economy

The blockchain economy is one logical result of the bitcoin revolution. As bitcoin cryptocurrency became more popular and evolved, the blockchain immutable ledger also became more popular and evolved into a cutting-edge way to manage finances. Blockchain provides a transparent, readable path for bitcoin and other financial assets. It is something that is being adopted by national governments and private sector companies alike. Along with the use of cryptocurrencies as virtual money, the blockchain economy represents a move toward new digital tracking for financial assets that takes a lot of the guesswork and ambiguity away from auditing and observing financial activity. In the blockchain economy, it will always be clear how money moves between different hands, and other efficiencies will also promote a more agile financial sector.

Thuật ngữ liên quan

  • Blockchain
  • Blockchain as a Service (BCaaS)
  • Bitcoin (BTC)
  • Bitcoin Core
  • Stereoscopic Imaging
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability
  • Cloud Enablement
  • Data Center

Source: Blockchain Economy là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post