Định nghĩa Bob Taylor là gì?

Bob TaylorBob Taylor. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bob Taylor – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Nổi tiếng với nhiều đóng góp cho máy tính và các công nghệ liên quan khác Robert William Taylor, được gọi là Bob Taylor,. Ông là giám đốc kỹ thuật xử lý thông tin Văn phòng ARPA, người sáng lập và quản lý sau này của Phòng thí nghiệm Khoa học Máy tính Trung tâm nghiên cứu Palo Alto của Xerox và người sáng lập và giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống thiết bị kỹ thuật số Tổng công ty. Ông là công cụ trong sự phát triển của mạng ARPANET. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng cho những đóng góp của ông trong đó có Huân chương Quốc gia về Công nghệ & Đổi mới và giải Draper.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bob Taylor sinh ngày 10 tháng 2 năm 1932 tại Dallas Texas. Ông nghiên cứu để trở thành một nhà toán học và một nhà tâm lý học thực nghiệm dành cho não và hệ thần kinh ở phần đầu tiên của sự nghiệp của mình. Năm 1961, sau khi nộp đề cương nghiên cứu trưng bày máy bay điều khiển mô phỏng, ông đã được mời tham gia NASA. Ông trở thành giám đốc của kỹ thuật xử lý thông tin Văn phòng của ARPA vào năm 1966. Ông khởi xướng dự án ARPANET trong cùng một năm, mà đã đặt nền móng của Internet hiện đại. Cùng với JCR Licklider, Taylor là đồng tác giả bài báo “Máy tính là một thiết bị thông tin liên lạc”, nơi nhiều công dụng hiện đại của máy tính cá nhân và mạng xã hội đã được dự đoán. Tài liệu này được coi là có ảnh hưởng và mang tính đột phá trí tuệ. Taylor sau đó thành lập và quản lý Phòng thí nghiệm Khoa học Máy tính tại PARC Xerox Corporation vào năm 1970. trong nhiệm kỳ của ông, các phòng thí nghiệm phát triển công nghệ như một mạng lưới kết nối Ethernet để ARPANET.

What is the Bob Taylor? – Definition

Robert William Taylor, known as Bob Taylor, is famous for a variety of contributions to computing and other related technologies. He was director of Information Processing Techniques Office of ARPA, founder and later manager of Xerox’s Palo Alto Research Center Computer Science Laboratory and founder and manager of Digital Equipment Corporation’s Systems Research Center. He was instrumental in the development of the ARPANET. He has received numerous awards for his contributions including the National Medal of Technology & Innovation and the Draper Prize.

Understanding the Bob Taylor

Bob Taylor was born on February 10, 1932 in Dallas Texas. He studied to be a mathematician and an experimental psychologist devoted to the brain and nervous system in earliest part of his career. In 1961, after submitting a research proposal on flight-control simulation display, he was invited to join NASA. He became the director of the Information Processing Techniques Office of the ARPA in 1966. He initiated the ARPANET project in the same year, which laid the foundation of the modern internet. Along with J.C.R Licklider, Taylor co-wrote the paper “Computers as a communication device” where many modern uses of personal computers and social networking were predicted. The paper is considered influential and an intellectual breakthrough. Taylor later founded and managed the Computer Science Laboratory at Xerox Corporation’s PARC in 1970. During his tenure, the lab developed technologies such as a network connecting Ethernet to the ARPANET.

Thuật ngữ liên quan

  • Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET)
  • Advanced Research Projects Agency (ARPA)
  • UNIX
  • Internet
  • Social Media
  • Ubuntu Certified Professional
  • Linus Torvalds
  • Technical Writer
  • Grace Hopper
  • Charles Babbage

Source: Bob Taylor là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , , ,