Định nghĩa Boltzmann Machine là gì?

Boltzmann MachineBoltzmann Máy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Boltzmann Machine – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Máy A Boltzmann là một loại mạng thần kinh tái phát, trong đó các nút đưa ra quyết định nhị phân với một số thiên vị. Máy Boltzmann có thể được kết hợp với nhau để làm cho hệ thống phức tạp hơn như mạng niềm tin sâu sắc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mặc dù máy Boltzmann được đặt tên theo nhà khoa học người Áo Ludwig Boltzmann người đã đưa ra sự phân bố Boltzmann trong thế kỷ 20, kiểu mạng này đã thực sự được phát triển bởi nhà khoa học Stanford Geoff Hinton. Nó có liên quan chặt chẽ với ý tưởng về một mạng hopfield phát triển vào những năm 1970, và dựa trên ý tưởng từ thế giới của nhiệt động lực học để tiến hành công việc đối với các quốc gia mong muốn. Trong thực tế, một số chuyên gia có thể nói về một số loại máy Boltzmann là một “mạng hopfield ngẫu nhiên với các đơn vị ẩn.”

What is the Boltzmann Machine? – Definition

A Boltzmann machine is a type of recurrent neural network in which nodes make binary decisions with some bias. Boltzmann machines can be strung together to make more sophisticated systems such as deep belief networks.

Understanding the Boltzmann Machine

Although the Boltzmann machine is named after the Austrian scientist Ludwig Boltzmann who came up with the Boltzmann distribution in the 20th century, this type of network was actually developed by Stanford scientist Geoff Hinton. It is closely related to the idea of a Hopfield network developed in the 1970s, and relies on ideas from the world of thermodynamics to conduct work toward desired states. In fact, some experts might talk about certain types of Boltzmann machine as a “stochastic Hopfield network with hidden units.”

Thuật ngữ liên quan

  • Hopfield Network
  • Restricted Boltzmann Machine (RBM)
  • Boltzmann’s Constant
  • Artificial Neural Network (ANN)
  • Machine Learning
  • Deep Belief Network (DBN)
  • Stochastic
  • Computational Linguistics
  • Turing Test
  • Backward Chaining

Source: Boltzmann Machine là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post