Định nghĩa Booter là gì?

BooterBooter. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Booter – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong thế giới của an ninh CNTT, một Booter là một loại hình dịch vụ mang lại tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) cho khách hàng. Nó là một phần đáng sợ của thế giới mũ đen của chiến dịch trên mạng mà các chuyên gia an ninh lo ngại về. Khởi động có thể được sử dụng chống lại gần bất kỳ trang web để cung cấp áp lực mà có thể có nhiều kết quả bất lợi.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cách mà các chuyên gia an ninh nói về dịch vụ Booter là họ thường được sử dụng bởi “script kiddies” – hacker tương đối không có tay nghề người có thể có những sáng kiến ​​và các mục tiêu liên quan đến cuộc tấn công có, nhưng không có các nguồn lực của một cửa hàng hay dịch vụ lớn hơn. dịch vụ Booter có thể quảng bá dịch vụ của họ đối với các cá nhân và giúp họ để tấn công một mục tiêu trực tuyến. các chuyên gia an ninh giải thích rằng các dịch vụ Booter thường có một kết thúc web trước đó là “bảng điều khiển” cho tung ra các cuộc tấn công – back-end thường nằm từ xa và ngắt kết nối, một phần để các ISP có “deniability chính đáng” – tuy nhiên, bảo vệ thành công chứng minh rằng nếu nguồn gốc của dịch vụ Booter và cuộc tấn công DDoS có thể được tách ra, những kiểu tấn công có thể được vô hiệu hóa.

What is the Booter? – Definition

In the world of IT security, a booter is a type of service that delivers distributed denial of service (DDoS) attacks for customers. It is a frightening part of the black hat world of cyber warfare that security professionals are concerned about. Booting can be used against nearly any website to deliver pressure that can have many adverse results.

Understanding the Booter

One way that security professionals talk about booter services is that they are often used by “script kiddies” – relatively unskilled hackers who may have initiatives and goals related to cyberattacks, but do not have the resources of a larger shop or service. Booter services may market their services to these individuals and help them to attack an online target. Security professionals explain that booter services often have a web front end that is the “control panel” for launching the attacks – the back end is often remotely located and disconnected, in part so that the ISP has “plausible deniability” – however, successful defenses show that if the origin of the booter service and the DDoS attack can be isolated, these types of attacks can be neutralized.

Thuật ngữ liên quan

  • Distributed Denial of Service Prevention (DDoS Prevention)
  • Security Architecture
  • Attack
  • Attack Vector
  • Clickjack Attack
  • Script Kiddie
  • Cybercrime
  • Cybersquatting
  • Keylogger
  • Password

Source: Booter là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , ,