Định nghĩa BTC1 là gì?

BTC1BTC1. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ BTC1 – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

BTC1 là một giao thức Bitcoin đã tách ra từ hai chuỗi Bitcoin khác: Bitcoin Core và Bitcoin Cash. Một loạt các “dĩa” đã dẫn đến những ba Bitcoin dự án, đó là riêng biệt và độc lập.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

BTC1 là một dự án Bitcoin rằng thực thi giao thức tách biệt chứng hoặc SegWit. SegWit được tạo ra để giải quyết một vấn đề kích thước khối bằng cách thêm một chữ ký thay vì bao gồm nó trong một phân khúc gốc. SegWit được sự ủng hộ rộng rãi và hiện đang được hỗ trợ bởi thợ mỏ Bitcoin.

What is the BTC1? – Definition

BTC1 is a Bitcoin protocol that has split off from two other bitcoin chains: Bitcoin Core and Bitcoin Cash. A series of “forks” have resulted in these three bitcoin projects, which are separate and autonomous.

Understanding the BTC1

BTC1 is a bitcoin project that enforces the Segregated Witness protocol or SegWit. SegWit was created to solve a block size problem by appending a signature instead of including it in an original segment. SegWit gained widespread support and is now supported by bitcoin miners.

Thuật ngữ liên quan

  • Bitcoin (BTC)
  • Bitcoin Core
  • Bitcoin Mining
  • Hard Fork
  • Soft Fork
  • Segregated Witness (SegWit)
  • Stereoscopic Imaging
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability

Source: BTC1 là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , ,