Định nghĩa ChatOps là gì?

ChatOpsChatOps. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ ChatOps – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các chatOps cụm từ được sử dụng để nói về nền tảng và công nghệ mới mà việc kết nối và những người làm việc trên các dự án thông qua tương tác trò chuyện.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mặc dù các chuyên gia xác định chatOps như nền tảng trò chuyện tích hợp cung cấp các tiện ích cộng tác workstream, một cách tốt để mô tả chatOps là để cho ví dụ cụ thể của các công ty mới và nền tảng mà đã áp dụng loại hình này các chức năng.

What is the ChatOps? – Definition

The phrase chatOps is used to talk about new platforms and technologies that connect work and the people that work on projects through chat interactivity.

Understanding the ChatOps

Although experts define chatOps as chat-integrated platforms offering workstream collaboration utilities, one good way to describe chatOps is to give specific examples of new companies and platforms that have adopted this type of functionality.

Thuật ngữ liên quan

  • Chat
  • Chat Room
  • Microsoft Azure
  • Workforce Analytics
  • Workforce Management (WFM)
  • Real-Time Chat
  • Enterprise 2.0
  • IT Operations Management
  • Business Intelligence (BI)
  • Hacking Tool

Source: ChatOps là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post