Định nghĩa Chief Analytics Officer (CAO) là gì?

Chief Analytics Officer (CAO)Giám đốc Analytics (CAO). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Chief Analytics Officer (CAO) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các giám đốc phân tích (CAO) là một giám đốc trong công ty hoặc kinh doanh, người chịu trách nhiệm về chiến lược dữ liệu, với trọng tâm cụ thể về phân tích dữ liệu. Các giám đốc phân tích có thể dẫn một chiến lược phân tích dữ liệu hoặc xác định cách phân tích được thực hiện, đối với các công cụ và nguồn lực được sử dụng, bất kỳ gia công phần mềm, và bất kỳ khía cạnh khác của phân tích dữ liệu thực tế đó được thực hiện trên giá trị bộ dữ liệu kinh doanh với.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong trường hợp một công ty có một giám đốc dữ liệu hoặc vai trò tương tự, giám đốc phân tích có thể được hạn chế hơn để không gian phân tích chứ không phải đào sâu vào quản lý dữ liệu, quy trình tinh chế dữ liệu và các khía cạnh kỹ thuật khác của quản lý dữ liệu. Tuy nhiên, nhiều công ty sử dụng một giám đốc phân tích để quản lý cả việc quản lý dữ liệu nói chung và quá trình phân tích dữ liệu. Trong thực tế, nhiều công ty làm mà không có một giám đốc phân tích hoàn toàn, sử dụng một CIO hoặc vai trò có liên quan để thay thế. Trong thực tế, cuộc tranh luận về một nhu cầu cho một giám đốc phân tích là một khía cạnh quan trọng của kế hoạch quản lý dữ liệu cho doanh nghiệp.

What is the Chief Analytics Officer (CAO)? – Definition

The chief analytics officer (CAO) is an executive within a company or business who is in charge of data strategy, with a specific focus on data analytics. The chief analytics officer may lead a data analytics strategy or determine how analysis gets done, with regard to the tools and resources used, any outsourcing, and any other aspects of the actual data analytics that gets done on valuable business data sets.

Understanding the Chief Analytics Officer (CAO)

Where a corporation has a chief data officer or similar role, the chief analytics officer may be more confined to the analytics space rather than delving into data governance, data refinement processes and other technical aspects of data management. However, many companies use a chief analytics officer to manage both the general data management and the data analytics processes. In fact, many companies do without a chief analytics officer altogether, using a CIO or related role instead. In fact, the debate over a need for a chief analytics officer is an important aspect of planning for data management for an enterprise.

Thuật ngữ liên quan

  • Analytics
  • Chief Data Officer (CDO)
  • Chief Information Officer (CIO)
  • Data Governance (DG)
  • Customer Relationship Management (CRM) Dashboard (CRM Dashboard)
  • Executive Dashboard
  • Risk Management Software
  • Chief Cloud Officer
  • Bioinformatics
  • C++ Software Engineer

Source: Chief Analytics Officer (CAO) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post