Định nghĩa Citizen Data Scientist là gì?

Citizen Data ScientistCitizen dữ liệu khoa học. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Citizen Data Scientist – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một nhà khoa học dữ liệu công dân là một vai trò để phân tích dữ liệu và tạo ra dữ liệu và mô hình kinh doanh cho các công ty của họ với sự giúp đỡ của công cụ dữ liệu lớn và công nghệ. các nhà khoa học dữ liệu công dân không nhất thiết cần phải được các chuyên gia khoa học dữ liệu hoặc kinh doanh thông minh. Vai trò này được trao cho các nhân viên trong một tổ chức những người có thể sử dụng các công cụ dữ liệu lớn và công nghệ để tạo ra mô hình dữ liệu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Vai trò của các nhà khoa học dữ liệu công dân đã được tạo ra khi các công ty phải đối mặt với tình trạng thiếu các nhà khoa học dữ liệu huấn luyện. Trong khi vai trò mới này không phải là một thay thế cho rằng các nhà khoa học dữ liệu, nó đã chứng minh hiệu quả trong việc thực hiện mục đích mà nó được tạo ra. công cụ và công nghệ mới đang được triển khai để lấp đầy khoảng trống được tạo ra bởi sự khan hiếm của các nhà khoa học dữ liệu. công cụ như vậy có thể tạo ra mô hình dữ liệu và cung cấp những hiểu biết sâu sắc như tốt, vì vậy công ty đã đào tạo người để xử lý những công cụ này. Trong khi các nhà khoa học dữ liệu công dân không được coi là chuyên gia về khoa học dữ liệu, họ có khả năng sử dụng các công cụ để cung cấp những hiểu biết khác nhau mà có thể hữu ích cho doanh nghiệp.

What is the Citizen Data Scientist? – Definition

A citizen data scientist is a role that analyzes data and creates data and business models for their companies with the help of big data tools and technologies. Citizen data scientists do not necessarily need to be data science or business intelligence experts. This role is given to employees in an organization who can use the big data tools and technology to create data models.

Understanding the Citizen Data Scientist

The role of citizen data scientists was created as companies faced shortages of trained data scientists. While this new role is not a substitute for that of data scientists, it has proved effective in fulfilling the purpose for which it was created. New tools and technologies are being rolled out to fill the void created by the scarcity of data scientists. Such tools could create data models and provide deep insights as well, so companies have trained people to handle these tools. While citizen data scientists are not considered experts in data science, they are capable of using the tools to provide various insights that can be useful for business.

Thuật ngữ liên quan

  • Data Scientist
  • Data Science
  • Data Mining
  • Data Analytics
  • Chief Data Officer (CDO)
  • Citizen Developer
  • Data Democratization
  • Data
  • Destructive Trojan
  • Burst Mode

Source: Citizen Data Scientist là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post