Định nghĩa Cluster Capacity Dashboard là gì?

Cluster Capacity DashboardBảng điều khiển công suất cụm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cluster Capacity Dashboard – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Bảng điều khiển công suất cụm là một tính năng của phần mềm ảo hóa của VMware cho phép các quản trị viên để xem cách sử dụng các cụm máy chủ ảo trong nháy mắt. Một bảng điều khiển công suất cụm được tạo ra sử dụng XML trong vCenter Operations Manager. Các chương trình bảng điều khiển thuộc tính như sử dụng CPU, sử dụng đĩa, và sử dụng bộ nhớ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các bảng điều khiển công suất cụm là một tính năng của VMware vCenter Operations Manager cho phép quản trị viên của các cụm để xây dựng biểu đồ hiển thị trạng thái của các cụm máy ảo. Những biểu đồ được tạo ra với XML sử dụng hướng dẫn đã được cung cấp trên VMware bài blog công ty.

What is the Cluster Capacity Dashboard? – Definition

Cluster capacity dashboard is a feature of VMware’s virtualization software that allows administrators to see the usage of clusters of virtual servers at a glance. A cluster capacity dashboard is created using XML in vCenter Operations Manager. The dashboard shows attributes such as CPU usage, disk usage, and memory usage.

Understanding the Cluster Capacity Dashboard

The cluster capacity dashboard is a feature of VMware vCenter Operations Manager that allows administrators of clusters to build dashboards that show the status of virtual machine clusters. These dashboards are created with XML using instructions that have been provided on a VMware company blog post.

Thuật ngữ liên quan

  • Digital Dashboard
  • VMware
  • Extensible Markup Language (XML)
  • VMware VCenter Server
  • Virtual Machine Cluster (VM Cluster)
  • Citrix Server
  • Application Virtualization
  • Clean Computing
  • Desktop Virtualization
  • Full Virtualization

Source: Cluster Capacity Dashboard là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post