Định nghĩa Cognitive Computing là gì?

Cognitive ComputingNhận thức Computing. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cognitive Computing – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Máy tính nhận thức mô tả các công nghệ dựa trên các nguyên tắc khoa học đằng sau trí tuệ nhân tạo và xử lý tín hiệu, bao gồm máy tự học, tương tác người-máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, khai thác dữ liệu và nhiều hơn nữa. Mục đích của nó là để giải quyết vấn đề phức tạp đặc trưng bởi sự không chắc chắn và sự mơ hồ, mà trong các vấn đề từ các phương tiện khác mà chỉ giải quyết bằng cách suy nghĩ về nhận thức của con người.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Máy tính nhận thức là một nhánh của khoa học máy tính liên quan đến việc giải quyết các vấn đề phức tạp mà có thể có động chuyển các tình huống và các dữ liệu thông tin phong phú mà có xu hướng thường xuyên thay đổi và xung đột đôi khi ngay cả với nhau. Một con người có thể đối phó với vấn đề này bằng cách phát triển các mục tiêu và thay đổi mục tiêu, nhưng các thuật toán máy tính truyền thống không thể thích ứng với sự thay đổi đó. Để đối phó với những loại vấn đề, hệ thống máy tính nhận thức phải cân nhắc các dữ liệu mâu thuẫn và đề xuất một câu trả lời phù hợp nhất với tình hình chứ không phải là những gì là “đúng”.

What is the Cognitive Computing? – Definition

Cognitive computing describes technologies that are based on the scientific principles behind artificial intelligence and signal processing, encompassing machine self-learning, human-computer interaction, natural language processing, data mining and more. Its aim is to solve complex problems characterized by uncertainty and ambiguity, which in other words means problems that are only solved by human cognitive thought.

Understanding the Cognitive Computing

Cognitive computing is the branch of computer science concerned with solving complex problems that may have dynamically shifting situations and information-rich data that tend to frequently change and sometimes even conflict with each other. A human may deal with such problems by evolving goals and changing objectives, but traditional computing algorithms are not able to adapt to such change. In order to deal with these sorts of problems, cognitive computing systems have to weigh the conflicting data and suggest an answer that best fits the situation rather than what is “right.”

Thuật ngữ liên quan

  • Artificial Intelligence (AI)
  • Cognitive Technology
  • Big Data
  • Data Analytics
  • Big Data Analytics
  • Cognitive Network (CN)
  • Cognitive Architecture
  • Computational Linguistics
  • Turing Test
  • Backward Chaining

Source: Cognitive Computing là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post