Định nghĩa Cold Migration là gì?

Cold MigrationMigration lạnh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cold Migration – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Di cư lạnh là quá trình di chuyển một hệ thống đã được tắt hoặc trả lại không hoạt động trong một thời gian. Điều này trái ngược với thực tế của di cư trực tiếp hoặc chuyển đổi nóng, nơi di cư xảy ra trong các hoạt động bình thường của hệ thống.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các thuật ngữ lạnh và di cư nóng thường được áp dụng đối với sự di cư của các máy ảo trong một hệ thống ảo hóa. Với di cư lạnh, việc sử dụng lưu trữ dữ liệu là linh hoạt hơn. Giống như bất kỳ loại di cư ít tham gia, di cư lạnh cho các máy ảo có thể cho phép chuyển hiệu quả hơn với ít phức tạp. Tuy nhiên, nó có thể yêu cầu thời gian chết như hệ thống cần phải được hỗ trợ xuống.

What is the Cold Migration? – Definition

Cold migration is the process of migrating a system that has been turned off or rendered non-operational for a time. This is in contrast to the practice of live migration or hot migration, where the migration occurs during the system’s normal operations.

Understanding the Cold Migration

The terms cold and hot migration are often applied to the migration of virtual machines in a virtualized system. With cold migration, the use of data stores is more flexible. Like any kind of less engaged migration, cold migration for virtual machines may allow for more effective transfer with less complexity. However, it may require downtime as the system needs to be powered down.

Thuật ngữ liên quan

  • Hot Migration
  • Data Migration
  • Legacy Application
  • Downtime
  • Virtual Machine (VM)
  • Citrix Server
  • Application Virtualization
  • Clean Computing
  • Desktop Virtualization
  • Full Virtualization

Source: Cold Migration là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post