Định nghĩa Competitive Learning là gì?

Competitive LearningHọc cạnh tranh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Competitive Learning – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Học tập cạnh tranh là một loại mô hình học không giám sát được sử dụng trong máy học và hệ thống trí tuệ nhân tạo. Một số định dạng mới thú vị của dự án máy học được một phần dựa trên học tập cạnh tranh bao gồm các mạng thần kinh thành phần tự tổ chức. Điều đó làm cho này một ý tưởng không thể thiếu trong cộng đồng học máy.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong một mô hình học tập cạnh tranh, có bộ thứ bậc của các đơn vị trong mạng với các kết nối ức chế và kích thích. Các kết nối kích thích là giữa các lớp cá nhân và các kết nối ức chế là giữa các đơn vị trong cụm lớp. Đơn vị trong một cụm là một trong hai hoạt động hoặc không hoạt động.

What is the Competitive Learning? – Definition

Competitive learning is a type of unsupervised learning model used in machine learning and artificial intelligence systems. Some of the interesting new formats of machine learning projects are partially based on competitive learning include self-organizing component neural networks. That makes this an integral idea in the machine learning community.

Understanding the Competitive Learning

In a competitive learning model, there are hierarchical sets of units in the network with inhibitory and excitatory connections. The excitatory connections are between individual layers and the inhibitory connections are between units in layered clusters. Units in a cluster are either active or inactive.

Thuật ngữ liên quan

  • Artificial Intelligence (AI)
  • Machine Learning
  • Unsupervised Learning
  • Ensemble Learning
  • Competitive Intelligence (CI)
  • Data Quality
  • Deep Learning
  • DeepMind
  • Learning Vector Quantization (LVQ)
  • Competitive Network

Source: Competitive Learning là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post