Định nghĩa Competitive Network là gì?

Competitive NetworkMạng cạnh tranh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Competitive Network – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một mạng lưới cạnh tranh thường là một loại máy học không có giám sát, sử dụng nguyên tắc học tập cạnh tranh để cung cấp kết quả. Thông qua mô hình toán học và mạng cụ thể, mạng cạnh tranh đạt được mục tiêu khác nhau trong công nhận và xử lý dữ liệu vào.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chìa khóa để thiết kế các mạng cạnh tranh là ý tưởng của những ảnh hưởng kích thích và ngăn cấm trên một tế bào thần kinh nhân tạo. Các chuyên gia nói về kết nối ức chế và phản hồi bên thông qua đó sang hai bên nút đặt có thể ức chế người khác. Đồng thời, feedforward kết nối synaptic kích thích có thể cung cấp những ảnh hưởng tương ứng khác. Tìm hiểu về cách mà những công việc cùng nhau là một phần của lộ trình hướng tới hợp tác chặt chẽ với các mạng cạnh tranh để thúc đẩy kết quả mới trong học máy và trí tuệ nhân tạo.

What is the Competitive Network? – Definition

A competitive network is typically a type of unsupervised machine learning, using the principle of competitive learning to provide results. Through specific mathematical and network modeling, competitive networks achieve various goals in input recognition and processing.

Understanding the Competitive Network

Key to the design of competitive networks is the idea of excitatory and inhibitive influences on an artificial neuron. Experts talk about lateral inhibition and feedback connections through which laterally placed nodes may inhibit others. At the same time, feedforward excitatory synaptic connections can provide other corresponding influences. Understanding the ways that these work together are part of the road map toward working closely with competitive networks to drive new outcomes in machine learning and artificial intelligence.

Thuật ngữ liên quan

  • Convolutional Neural Network (CNN)
  • Deep Learning
  • Machine Learning
  • Artificial Neural Network (ANN)
  • Artificial Neuron
  • Feedforward Neural Network
  • Computational Linguistics
  • Turing Test
  • Backward Chaining
  • Expert System

Source: Competitive Network là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post