Định nghĩa Computational Mathematics là gì?

Computational MathematicsToán Máy tính. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Computational Mathematics – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Toán học tính toán liên quan đến lĩnh vực công việc toán học mà tập trung vào việc áp dụng toán học để tính toán công nghệ. Bởi vì rất nhiều các chương trình và phần cứng trên thế giới phụ thuộc vào hoạt động toán học, có những cách dường như vô hạn áp dụng toán học tính toán đối với khoa học máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một trong những ví dụ cơ bản nhất về sức mạnh của toán học tính toán là việc sử dụng các cổng logic, mà đang cư trú trên bất kỳ bộ vi xử lý. Các cổng logic là con đường hoạt động của máy tính hoạt động bảng mạch trực tiếp và cung cấp cho tất cả các tính toán dựa trên đầu vào. mô hình toán học áp dụng cho các cổng logic có thể được coi là một ví dụ cơ bản của toán học tính toán, và bằng nhiều cách khác, các nhà khoa học cũng áp dụng các khái niệm toán học đối với khoa học máy tính. phương pháp cụ thể bao gồm các phương pháp ngẫu nhiên và các mô hình, tính toán mang tính biểu tượng, mẫu mã hóa và nhiều hơn nữa. Những người tham gia trong toán học tính toán nói chung sẽ được sử dụng các khái niệm toán học để thiết kế phần mềm và công nghệ sản phẩm.

What is the Computational Mathematics? – Definition

Computational mathematics involves areas of mathematical work that focus on the application of math to computing technologies. Because so much of the programming and hardware world depends on mathematical operations, there are seemingly infinite ways to apply computational mathematics to computer science.

Understanding the Computational Mathematics

One of the most basic examples of the power of computational mathematics is the use of logic gates, which are resident on any microprocessor. The logic gates are the computer’s operational pathways that direct circuit board activity and provide for all computation based on inputs. Mathematical models applied to logic gates can be seen as a primary example of computational mathematics, and in many other ways, scientists also apply mathematical concepts to computer science. Specific methodologies include stochastic methods and models, symbolic computation, encryption modeling and much more. Those involved in computational mathematics will generally be using mathematical concepts to design software and technology products.

Thuật ngữ liên quan

  • Computer Science
  • Machine Learning
  • Encryption
  • Algorithm
  • Alan Turing
  • Boolean Logic
  • Computer Science
  • Computer System
  • Deterministic System
  • Loose Coupling

Source: Computational Mathematics là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post