Định nghĩa Computed Axial Lithography (CAL) là gì?

Computed Axial Lithography (CAL)Tính toán trục Thạch Bản (CAL). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Computed Axial Lithography (CAL) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tính khắc trục (CAL) là một quá trình trong đó các nhà khoa học đúc dự báo khác nhau vào một loại nhựa để tạo ra một đối tượng ba chiều được hình thành đầy đủ. Nó được lấy cảm hứng từ quá trình chụp cắt lớp vi tính trục (CAT) mà sử dụng nhiều góc chụp X-quang để cung cấp một mô hình ba chiều của giải phẫu học để chẩn đoán.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Về cơ bản, tính khắc trục điều khiển một video ba chiều thành một loại vật liệu cảm quang để tạo ra các mô hình ba chiều. Khi chất lỏng được xả ra, vật liệu còn lại cấu thành mảnh soạn thảo. Các nhà khoa học đã có thể bắn bốn chùm mỗi độ không gian ba chiều thành một loại nhựa cho hiệu quả cao hơn so với phương pháp laser dựa trước đó.

What is the Computed Axial Lithography (CAL)? – Definition

Computed axial lithography (CAL) is a process whereby scientists cast various projections onto a type of resin to create a three-dimensional object that is fully formed. It is inspired by the process of computed axial tomography (CAT) that uses multi-angle radiology to provide a three-dimensional model of anatomy for diagnosis.

Understanding the Computed Axial Lithography (CAL)

Essentially, computed axial lithography directs a three-dimensional video into a photosensitive material in order to create the three-dimensional model. When the fluid is drained off, the remaining material constitutes the drafted piece. Scientists have been able to shoot four beams per three-dimensional space degree into a resin for more efficiency over earlier laser-based methods.

Thuật ngữ liên quan

  • 3D Printing
  • 3D Printer
  • Computer-Aided Design (CAD)
  • Radiology Information System (RIS)
  • Magnetic Resonance Imaging (MRI)
  • Fused Filament Fabrication (FFF)
  • Stereolithography (SLA)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint

Source: Computed Axial Lithography (CAL) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post