Định nghĩa Connectionism là gì?

ConnectionismConnectionism. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Connectionism – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Connectionism là một triết lý đặc biệt áp dụng đối với trí tuệ nhân tạo và tiến bộ công nghệ khác; nó nhận thức tâm trí con người như được liên kết với các mạng kết nối với nhau phức tạp. Nhiều thuộc tính hạn để Donald Hebbs, một nhà khoa học dữ liệu hoạt động trong những năm 1940.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Connectionism khẳng định rằng hoạt động hành vi và tinh thần rất phức tạp có thể được giải thích bằng cách phân tích các tương tác phức tạp của các đơn vị đơn giản, như một ví dụ tiểu học, tế bào thần kinh trong não. Trong những năm 1940, Hebbs đề nghị thông qua nghiên cứu học tập của con người về cơ bản bao gồm tăng cường mối liên hệ giữa bộ nhất định của tế bào thần kinh.

What is the Connectionism? – Definition

Connectionism is a particular philosophy applied to artificial intelligence and other technology advances; it perceives the human mind as being linked to complex interconnected networks. Many attribute the term to Donald Hebbs, a data scientist active in the 1940s.

Understanding the Connectionism

Connectionism asserts that very complex behavioral and mental activity can be explained by analyzing the complex interplay of simple units, as a primary example, neurons in the brain. In the 1940s, Hebbs suggested through research that human learning essentially consists of strengthening connections between certain sets of neurons.

Thuật ngữ liên quan

  • Artificial General Intelligence (AGI)
  • Artificial Superintelligence (ASI)
  • Strong Artificial Intelligence (Strong AI)
  • Machine Learning
  • Artificial Neural Network (ANN)
  • Delta Rule
  • Alan Turing
  • Boolean Logic
  • Computer Science
  • Computer System

Source: Connectionism là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post