Định nghĩa Control Structure là gì?

Control StructureCấu trúc kiểm soát. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Control Structure – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một cấu trúc điều khiển là một phần codebase rằng hỗ trợ ra quyết định dựa trên sự phân tích của các biến. Những thành phần chức năng là eminently hữu ích trong khoa học máy tính và lập trình máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một trong những cách tốt nhất để minh họa những gì một cấu trúc điều khiển là liên quan đến việc cung cấp các ví dụ cụ thể. Ví dụ, một do-while loop minh họa cấu trúc điều khiển, nơi mà các lập trình viên chỉ thị các vòng lặp để lặp một số quá trình cho một số lượng nhất định các trường hợp. Các biến được đặt tại một điểm nhất định, và thiết lập để tăng vào mỗi lần lặp, cho đến khi nó chạm ngưỡng nhất định, vòng lặp là đầy đủ và nó dừng lại.

What is the Control Structure? – Definition

A control structure is a codebase portion that supports decisions based on analysis of variables. These functional components are eminently useful in computer science and computer programming.

Understanding the Control Structure

One of the best ways to illustrate what a control structure is involves providing concrete examples. For example, a do-while loop illustrates a control structure, where the programmer instructs the loop to iterate some process for a given number of instances. The variable is set at a certain point, and set to increase on each iteration, until, when it hits a given threshold, the loop is complete and it stops.

Thuật ngữ liên quan

  • Codebase
  • Code
  • Source Code
  • If Expression
  • While Statement
  • Coding
  • Programming
  • Programmer
  • Structure Diagram
  • Structured Analysis

Source: Control Structure là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post