Định nghĩa Converged Fabric là gì?

Converged FabricConverged Fabric. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Converged Fabric – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Vải hội tụ được một trong những điều kiện khoanh tròn xung quanh
ý tưởng về cơ sở hạ tầng hội tụ, một khái niệm cho bundling linh kiện CNTT vào một
gói duy nhất cho mục đích hiệu quả. Như các nhà cung cấp và những người khác làm việc để mô tả
và xác định cơ sở hạ tầng hội tụ, thuật ngữ như “vải hội tụ” và “vải dựa trên
máy tính”đã nổi lên. cơ sở hạ tầng hội tụ cung cấp khả năng quản lý
phần khác nhau của một hệ thống trong các mô-đun Trung ương cùng, đơn vị.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hội tụ có thể bao gồm việc củng cố các thành phần lưu trữ, linh kiện quản lý và các công cụ tự động hóa. Ví dụ, một tụ vải quản lý hội tụ hệ thống sức mạnh, di dân và các cơ sở lưu trữ iSCSI thành một bó tụ.

What is the Converged Fabric? – Definition

Converged fabric is one of several terms circling around the
idea of converged infrastructure, a concept for bundling IT components into a
single package for efficiency purposes. As vendors and others work to describe
and define converged infrastructure, terms like “converged fabric” and “fabric-based
computing” have emerged. Converged infrastructures offer the ability to manage
various parts of a system in the same central module or unit.

Understanding the Converged Fabric

Convergence may include consolidating storage components, management components and automation tools. For example, a converged fabric system might converge management, migration and iSCSI storage facilities into one converged bundle.

Thuật ngữ liên quan

  • Hypervisor
  • Full Virtualization
  • Server
  • Fabric Computing
  • Convergence
  • Data Center
  • Smart Grid
  • Data Infrastructure Hygiene
  • Data Center Management
  • Distributed Database

Source: Converged Fabric là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post