Định nghĩa Convolutional Neural Network (CNN) là gì?

Convolutional Neural Network (CNN)Xoắn Neural Network (CNN). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Convolutional Neural Network (CNN) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một mạng lưới thần kinh xoắn (CNN) là một loại hình cụ thể của mạng lưới thần kinh nhân tạo sử dụng perceptron, một đơn vị thuật toán máy học, cho học có giám sát, phân tích dữ liệu. CNNs áp dụng cho xử lý hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các loại nhiệm vụ nhận thức.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giống như các loại khác của mạng nơ-ron nhân tạo, một mạng lưới thần kinh xoắn có một lớp đầu vào, một lớp đầu ra và lớp ẩn khác nhau. Một số các lớp là xoắn, sử dụng một mô hình toán học để vượt qua trên kết quả để lớp liên tiếp. Này mô phỏng một số hành động trong vỏ não thị giác của con người.

What is the Convolutional Neural Network (CNN)? – Definition

A convolutional neural network (CNN) is a specific type of artificial neural network that uses perceptrons, a machine learning unit algorithm, for supervised learning, to analyze data. CNNs apply to image processing, natural language processing and other kinds of cognitive tasks.

Understanding the Convolutional Neural Network (CNN)

Like other kinds of artificial neural networks, a convolutional neural network has an input layer, an output layer and various hidden layers. Some of these layers are convolutional, using a mathematical model to pass on results to successive layers. This simulates some of the actions in the human visual cortex.

Thuật ngữ liên quan

  • Deconvolutional Neural Network (DNN)
  • Artificial Neural Network (ANN)
  • Recurrent Neural Network (RNN)
  • Artificial General Intelligence (AGI)
  • Deep Learning
  • Perceptron
  • Supervised Learning
  • Modular Neural Network
  • Capsule Network (CapsNet)
  • Commit

Source: Convolutional Neural Network (CNN) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post