Định nghĩa Copypasta là gì?

CopypastaCopypasta. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Copypasta – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Copypasta là một thuật ngữ cho một khối văn bản đã được sao chép và dán nhiều lần. Điều này thường dẫn đến một loại kết quả chung hoặc cứng nhắc, hoặc cái gì đó là hơi lộn xộn hoặc rời rạc. Copypasta làm theo cách của mình trên một nền tảng truyền thông xã hội hay diễn đàn hoặc một chuỗi email để đạt được nhiều người dùng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Copypasta được xem là tương tự như thư rác. Đó là một thông điệp virus mà giữ việc sao chép và gửi đi, hoặc vì một số lợi ích tự nhiên hoặc một loại lệnh nội bộ để chia sẻ nó, tương tự như một lá thư dây chuyền. Tuy nhiên, copypasta là hữu cơ lây lan – đó là một loại do con người tạo ra thông điệp, cho dù mọi người nghĩ về nó như là thư rác.

What is the Copypasta? – Definition

Copypasta is a term for a block of text that has been copied and pasted multiple times. This often leads to a kind of generic or stilted result, or something that is slightly jumbled or disjointed. Copypasta makes its way across a social media platform or forum or an email chain to reach multiple users.

Understanding the Copypasta

Copypasta is seen as being similar to spam. It is a viral message that keeps getting replicated and sent, either because of some natural interest or a kind of internal command to share it, similar to a chain letter. However, copypasta is organically spread — it is a human-generated type of message, regardless of whether people think of it as spam.

Thuật ngữ liên quan

  • Soft Copy
  • Cut And Paste (C&P)
  • Internet Meme
  • Viral
  • Beehive Forum
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack
  • Conficker
  • Dropper
  • Expansion Bus

Source: Copypasta là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post