Định nghĩa Counterfeit App là gì?

Counterfeit AppGiả App. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Counterfeit App – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một ứng dụng giả mạo là một ứng dụng không phải là hợp pháp ở xứ hoặc mục đích của nó. Một ứng dụng giả không cung cấp các dịch vụ mà nó được quảng cáo để cung cấp, và thậm chí có thể gây tổn hại cho thiết bị của người dùng hoặc thỏa hiệp dữ liệu của mình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ứng dụng giả mạo có thể được tìm thấy trên hầu hết các chợ, kể cả App Store của Apple và các nền tảng Google Play của Android. ứng dụng giả mạo có thể được tạo ra bằng nhiều cách khác nhau để người dùng hại. Một số ứng dụng giả mạo sẽ sử dụng bí mật surveil. Một số đã được sử dụng trong coinjacking, nơi mà các nhà khai thác ứng dụng giả mạo sử dụng thiết bị của khách hàng để khai thác cho Bitcoin hoặc cryptocurrency khác ở chế độ nền. Một số ứng dụng giả giới thiệu phần mềm độc hại hoặc cố gắng ảnh hưởng đến sự vi phạm dữ liệu trong một hệ thống người dùng. ứng dụng giả mạo là một vấn đề lớn, và cộng đồng an ninh luôn tìm cách để nhổ tận gốc các ứng dụng bất hợp pháp ra từ Apple và Android các cửa hàng cũng như địa điểm khác.

What is the Counterfeit App? – Definition

A counterfeit app is an application that is not legitimate in its origin or purpose. A counterfeit app does not provide the services that it is advertised to provide, and may even harm a user’s device or compromise his or her data.

Understanding the Counterfeit App

Counterfeit apps can be found on most marketplaces, including Apple’s App Store and Android’s Google Play platforms. Counterfeit apps can be created in many different ways to harm users. Some counterfeit apps will secretly surveil users. Some have been used in coinjacking, where the counterfeit app operator uses the customer’s device to mine for bitcoin or other cryptocurrency in the background. Some counterfeit apps introduce malware or try to affect a data breach in a user system. Counterfeit apps are a big problem, and the security community is always looking at how to root these illegitimate applications out from Apple and Android stores as well as other venues.

Thuật ngữ liên quan

  • Mobile Application (Mobile App)
  • App Store
  • Google Play
  • Malicious Software (Malware)
  • Cryptojacking
  • Data Breach
  • Mobile Malware
  • Geotagging
  • MIDlet
  • Microbrowser

Source: Counterfeit App là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post